Child Marriage Issues

• ಮೊದಲ ಕರಡು.
ಈ ಅನುವಾದ ಅರ್ಥೈಸಲು ಮಾತ್ರ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ಮೂಲ ಕಾಯಿದೆ ನೋಡಿ.
ಅನುವಾದ: ವಾಸುದೇವ ಶರ್ಮಾ ಎನ್.ವಿ., ಮತ್ತು ಸತೀಶ್ ಜಿ.ಸಿ. ಚೈಲ್ಡ್ ರೈಟ್ಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ೪೬೦೬, ೬ನೇ ಮಹಡಿ, ಹೈಪಾಯಿಂಟ್ ೪, ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ೫೬೦೦೦೧ ದೂ. ೦೮೦ ೨೨೨೦೧೦೯೮ , crtindia@yahoo.co.in

 

 

 

Registered No. DL – (N) 04/007/2003-12

 

The Gazette of India / ಭಾರತದ ರಾಜಪತ್ರ

 EXTRAORDINARY / ಅಸಾಧಾರಣ

 

PART II / SECTION 1 / ಭಾಗ 2 / ಖಂಡ -1

 

PUBLISHED BY AUTHORITY / ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಕಟಿತ

 

No. 34, NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 20, 2012 / JYAISTHA 30, 1934 (SAKA)

 

ಕ್ರ.ಸಂ. 34, ನವದೆಹಲಿ, ಬುಧವಾರ, ಜೂನ್ 20, 2012 / ಜೇಷ್ಠ 30, 1934 (ಶಕ)

 

Separate paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation ಪ್ರvÉåÃಕವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವಾಗುವಂತೆ ಈ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರvÉåÃಕ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE / ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಮಂತ್ರಾಲಯ (Legislative Department) /  (ಶಾಸನ ವಿಭಾಗ)

 

New Delhi, the 20th June, 20 I2 / Jyaislha 30, 1934 (Saka ) / ನವದೆಹಲಿ, 20ನೇ ಜೂನ್ 2012 / ಜೇಷ್ಠ 30, 1934 (ಶಕ)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the

19th June, 2012, and is hereby published for general information:-

ಸಂಸತ್ತಿನ ಈ ಕಾಯಿದೆಗೆ 2012ರ ಜೂನ್ 19ರಂದು ರಾಷ್ಟçಪತಿಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.

 

 

THE PROTECTION OF CHILDREN FROM SEXUAL OFFENCES ACT, 2012  ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ 2012

[No. 32 OF 2012] / ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 2012 32

 

                 [19th June, 2012] / (19 ಜೂನ್ 2012)

 

DL – (N) 04/007/2003-12

 

 

An Act to protect children from offences of sexual assault, sexual harassment and pornography and provide for establishment of Special Courts for trial of such offences and for matters connected therewith or incidental thereto.

 

 

 

WHEREAS clause (3) of article 15 of the Constitution, inter alia, empowers the State to make special provisions for children;

 

AND WHEREAS  the Government  of India has acceded  on the 11th  December,  1992 to the Convention  on the Rights of the Child, adopted by the General Assembly  of the United Nations, which has prescribed a set of standards to be followed by all State parties in securing  the best interests  of the child;

 

AND WHEREAS it is necessary   for the proper development  of the child that his or her right to privacy and confidentiality  be protected  and respected  by every person by all means and through all stages of a judicial process  involving  the child;

 

AND WHEREAS it is imperative  that the law operates in a manner that the best interest and well being of the child are regarded as being of paramount  importance at every stage, to ensure the healthy  physical,  emotional,  intellectual  and social development  of the child;

 

AND WHEREAS the State parties to the Convention on the Rights of the Child are required to undertake all appropriate national, bilateral and multilateral measures to prevent;

 • the inducement or coercion of a child to engage in any unlawful sexual activity;
 • the explorative use of children in prostitution or other unlawful sexual practices ;
 • the exploitative use of children in pornographic performances and materials;

 

AND WHEREAS sexual exploitation and sexual abuse of children are heinous crimes and need to be effectively addressed.

 

Be it enacted by Parliament in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:

ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತು ಅಶ್ಲಿÃ ಚಿತ್ರ ತಯ್ಯಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ರೀತಿಯ ಹಾಗು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಡೆದಾಗ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಾಯ್ದೆ

 

ಸಂವಿಧಾನದ ಪರಿಚ್ಚೆÃದ ೧೫ರ ಕ್ಲಾಜ್ ೩, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ;

ಮಕ್ಕಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಟ್ಟಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿರುವ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿತಗೊಂಡ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ದಿನಾಂಕ ೧೧ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೯೯೨ರಂದು ಸಹಿ ಮಾಡಿದೆ;

ಮಕ್ಕಳ ಸೂಕ್ತವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ (ಬಾಲಕ / ಬಾಲಕಿ) ಖಾಸಗೀತನ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧದಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಮಗುವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಗೌರವಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ;

ಮಕ್ಕಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದು, ಮಗುವಿನ ದೈಹಿಕ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ, ಬೌದ್ಧಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ;

ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಬದ್ಧವಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ರಾಷ್ಟçಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾಗು ಹಲವಾರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು;;

 1. ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÁ£ÀÆ£ÀĨÁ»gÀ ¯ÉÊAVPÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è vÉÆqÀUÀ®Ä ¥ÉÆæÃvÁ컸ÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ MvÁ۬ĸÀĪÀÅzÀÄ;
 2. ವೇಶ್ಯಾವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಲೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು;
 3. ಅಶ್ಲಿÃಲ ಚಿತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಬಳಸಿ ಶೋಷಿಸುವುದು;

ಮಕ್ಕಳ ಲೈಂಗಿಕ ಶೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ದುರುಪಯೋಗಗಳು ಹೀನ ಕೃತ್ಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿವಾರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

 

ಭಾರತ ಗಣರಾಜ್ಯದ ೬೩ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಯಿದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ;;

 

CHAPER I / ಅಧ್ಯಾಯ 1

Preliminary / ಪರಿಚಯ 

Short Title and Commencement / ಕಿರು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮತ್ತು ಆರಂಭ

 

1 This Act may be called the Protection  of’ Children  from Sexual Offences Act, 2012 1 ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ 2012 ಎಂದು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಹೆಸರಿಸಬಹುದು
2 It extends to the whole of India, except the State of Jammu and Kashmir. 2 ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮಿÃರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇಡೀ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
3 It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint. 3 ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಅಧಿಕೃತ ರಾಜಪತ್ರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದಾದ ದಿನದಿಂದ ಈ ಕಾಯಿದೆಯು ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
1 In this  Act,  unless  the context  otherwise   requires, 1 ವಿವಿಧ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡದ ಹೊರತು ಈ ಕಾಯಿದೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮುಂದಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವಂತೆ ಅರ್ಥೈಸಬೇಕು.
Definitions       ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು
a) “aggravated penetrative sexual assault”   has the same meaning  as assigned to it in section 5; a) ‘ತೀವ್ರ ಭೇದಕ /ಹಠ ಸಂಭೋಗ ಲೈಂಗಿಕ ಆಕ್ರಮಣ’ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ೫ರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅರ್ಥವನ್ನೆÃ ನೀಡಲಾಗಿದೆ;
b) “aggravated  sexual assault”  has the same meaning as assigned to it in section 9, b) ‘ತೀವ್ರ ಲೈಂಗಿಕ ಆಕ್ರಮಣ’ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 9 ರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅರ್ಥವನ್ನೆÃ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
c) “armed  forces or security forces”  means armed forces of the Union or security forces  or police forces, as specified in the Schedule, c) ‘ಸಶಸ್ತç ಪಡೆಗಳು ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳು’ ಎಂದರೆ ಶೆಡ್ಯೂಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರದ ಪಡೆಗಳು ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳು ಆಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳು
d) “Child”  means  any person below  the age of eighteen  years; d) ‘ಮಗು’ ಎಂದರೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ
e) “Domestic relationship” shall have the same meaning as assigned to it in clause  (j) of section  2 of the Protection of Women from Domestic Violence  Act. 2005; e) ‘ಗೃಹ ಸಂಬಂಧ’ ಎಂದರೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಮಹಿಳೆಯರ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯಿದೆ 2005 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ರಲ್ಲಿನ ಕ್ಲಾಸ್ (ಜೆ)ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತÀದೆ.
f) “Penetrative sexual assault” has the same  meaning  as assigned to it in section 3; f) ‘ಭೇದಕ /ಹಠ ಸಂಭೋಗ ಲೈಂಗಿಕ ಆಕ್ರಮಣ’ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ೩ರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅರ್ಥವನ್ನೆÃ ನೀಡಲಾಗಿದೆ;
g) “Prescribed” means prescribed  by rules made  under  this Act, g) ನಿಯಮಿಸಲಾದುದು (ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿರುವ) ಎಂದರೆ, ಈ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ಮಾಡಿರುವ ನಿಯಮಗಳು
h) “Religious institution” shall have the same  meaning as assigned  to it in the Religious   Institutions (Prevention of Misuse) Act, 1988; h) ‘ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು’ ಎಂದರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (ದುರುಪಯೋಗದ ತಡೆ) ಕಾಯ್ದೆ 1988 ರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುವು.
i) “Sexual assault” has the same  meaning  as assigned to it in section  7; i) ‘ಲೈಂಗಿಕ ಆಕ್ರಮಣ/ದೌರ್ಜನ್ಯ’ ಎಂದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ೭ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಅರ್ಥವನ್ನೆÃ ಹೊಂದುತ್ತದೆ,
j) “Sexual harassment” has the same  meaning  as assigned   to it in section  11; j) ‘ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ’ ಎಂದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ೧೧ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ
k) “Shared  household”   means  a household   where the person charged with the offence  lives or has lived at any time in the domestic relationship  with the child; k) ‘ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಗೃಹ’ ಎಂದರೆ ಆಪಾದಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದ ಮನೆ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಬಂಧದೊಂದಿಗೆ ಮಗುವಿನೊಡನೆ ವಾಸವಿದ್ದ/ವಾಸವಾಗಿರುವ ಮನೆಯವರು
l) “Special  Court”  means a court designated   as such under  section  28; l) ‘ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ’ ಎಂದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ೨೮ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿತವಾದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ
m) “Special public prosecutor” means public prosecutor appointed under section 32. m) ‘ವಿಶೇಷ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು’ ಎಂದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ೩೨ರಡಿಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ವಕೀಲರು
2 The words and expressions used herein  and not defined but defined in the Indian Penal Code, the Code of Criminal Procedure, 1973, the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 and the Information Technology Act, 2000 shall  have the meanings respectively  assigned to them in the said Codes  or the Acts. 2 ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾದ ಪದಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ, ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಂಹಿತೆ 1973, ಮಕ್ಕಳ ನ್ಯಾಯ (ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯಿದೆ 2000 ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯ್ದೆ 2000 ಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

 


CHAPER II / ಅಧ್ಯಾಯ 2

Sexaul Offence against Children / ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ

 

A Penitrative Sexual Assault and Punishment therefor A ಭೇದಕ / ಹಠ ಸಂಭೋಗ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ
3 A person said to commit  “penitrative sexual assault” if 3 ಯಾವುದಾದರೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಮುಂದಿನಂತಹವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ‘ಭೇದಕ / ಹಠ ಸಂಭೋಗ ಲೈಂಗಿಕ ಆಕ್ರಮಣ’ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ:
a he penetrates his penis to any extent,  into the vagina,  mouth, urethra  or anus of a child  or makes  the child  to do so with him or any other person;  or a ಯಾರಾದರೂ ತನ್ನ ಶಿಶ್ನವನ್ನು ಮಗುವಿನ ಯೋನಿ,  ಬಾಯಿ, ಮೂತ್ರನಾಳ ಅಥವಾ ಗುದದ್ವಾರದೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಂತದವರೆಗೆ ತೂರಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಮಗುವನ್ನು ತನಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದರೆ; ಅಥವಾ :
He inserts, to any extent, any object or any part of the body not being the penis into the vagina, the urethra  or anus of the child or makes the child to do so with him or any other person; or ಯಾರಾದರೂ ಶಿಶ್ನವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ದೇಹದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು ಮಗುವಿನ ಯೋನಿ, ಬಾಯಿ, ಮೂತ್ರನಾಳ ಅಥವಾ ಗುದದ್ವಾರದೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಂತದವರೆಗೆ ತೂರಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಮಗುವನ್ನು ತನಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಸಿದರೆ; ಅಥವಾ
he manipulates any part of the body of the child so as to cause penetration into the vagina,  urethra, anus or any part of body of the child or makes the child to do so with him or any other person;  or ಯಾರಾದರೂ ಶಿಶ್ನವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ದೇಹದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು ಮಗುವಿನ ಯೋನಿ, ಬಾಯಿ, ಮೂತ್ರನಾಳ ಅಥವಾ ಗುದದ್ವಾರದೊಳಗೆ ತೂರಿಸಲು ಅಥವಾ ಮಗುವನ್ನು ತನಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಚೋಚಿಸಿದರೆ; ಅಥವಾ
He applies his mouth to the penis, vagina.  Anus, urethra of the child or makes the child to do so to such person or any other person. ಯಾರಾದರೂ ಮಗುವಿನ ಶಿಶ್ನ, ಯೋನಿ, ಗುದದ್ವಾರ, ಮೂತ್ರನಾಳಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿದರೆ ಅಥವಾ ತನಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದರೆ.
Punishment for Penetrative sexual assault ಭೇದಕ / ಹಠ ಸಂಭೋಗ ಲೈಂಗಿಕ ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ
4 Whoever  commits  penetrative   sexual assault  shall be punished  with imprisonment of either description for a term which shall not be less than seven years but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine, 4 ಭೇದಕ / ಹಠ ಸಂಭೋಗ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗುವವರಿಗೆ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಕಾರಾಗೃಹ ವಾಸ ವಿಧಿಸಬಹುದು, ಇದು ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು ಹಾಗು ದಂಡವನ್ನೂ ವಿಧಿಸಬಹುದು.
B Aggravated Penitrative Assault and punishment therefor B ತೀವ್ರ ಭೇದಕ ಲೈಂಗಿಕ ಆಕ್ರಮಣ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ
5 a Whoever, being police officer, commits penitrative sexual assault on a child – 5 a ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಯಾರಾದರೂ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಭೇದಕ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದರೆ –
i Within the limits of the police station  or premises at which he is appointed;   or i ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆತ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಆವರಣದಲ್ಲಿ; ಅಥವಾ
ii in the premises of any station house, whether or not situated in the police station, to which he is appointed;  or ii ಅವನು ನೇಮಕಗೊಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತಹ ಅಥವಾ ಒಳಪಡದ ಯಾವುದೇ ಠಾಣಾ ನಿಲಯ ಅಥವಾ
iii in the course of his duties or otherwise;   or iii ಕರ್ತವ್ಯದ ಮೇಲಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ; ಅಥವಾ
iv where he is known  as, or identified  as, a police  officer,  or iv ಆತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ; ಅಥವಾ
b whoever being a member of the armed forces or security forces commits penetrative sexual assault  on a child- b ಸಶಸ್ತç ದಳ ಅಥವಾ ರಕ್ಷಣಾ ದಳದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಯಾರಾದರೂ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಭೇದಕ / ಹಠ ಸಂಭೋಗ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದರೆ –
i within the limits of the area to which the person is deployed;  or i ಆತ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ; ಅಥವಾ
ii in any areas under  the command   of the forces or armed  forces;  or ii ಸಶಸ್ತç ದಳ ಅಥವಾ ರಕ್ಷಣಾ ದಳದ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ; ಅಥವಾ
iii in the course  of his duties  or otherwise;   or iii ಕರ್ತವ್ಯದ ಮೇಲಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ; ಅಥವಾ
Where the said person is known or identified as a member of the security or the armed forces; or ಆತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ; ಅಥವಾ
c whoever being a public servant commits  penetrative  sexual  assault  on a child;  or c ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಭೇದಕ / ಹಠ ಸಂಭೋಗ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದರೆ; ಅಥವಾ
d whoever being on the management or on the staff of a jail, remand home, protection home,  observation   home,  or other place of custody  or care and protection  established   by or under  any law for the time being in force, commits penetrative sexual assault on a child, being inmate of such jail, remand home, protection home, observation home, or other place of custody or care and protection;   or d ಯಾರಾದರೂ ಬಂಧೀಖಾನೆ, ರಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಂ / ಸುಧಾರಣಾ ಗೃಹ, ರಕ್ಷಣಾ ಗೃಹ, ಬಾಲಮಂದಿರ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಇತರೆ ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೊಂಡ ಸಮಯದಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಅಥವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾಗಿದ್ದು,  ಬಂಧೀಖಾನೆ, ರಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಂ, ರಕ್ಷಣಾ ಗೃಹ, ಬಾಲಮಂದಿರ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಇತರೆ ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೊಂಡ ಸಮಯದಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಭೇದಕ / ಹಠ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸಿದರೆ; ಅಥವಾ
e whoever being on the management  or staff of a hospital, whether Government or private.  commits  penetrative  sexual  assault  on a child in that hospital,  or e ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಅಥವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಭೇದಕ / ಹಠ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದರೆ; ಅಥವಾ
f whoever  being on the management  or staff of an educational   institution  or religious institution,  commits  penetrative   sexual  assault  on a child in that institution;  or f ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಅಥವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಭೇದಕ / ಹಠ ಸಂಭೋಗ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದರೆ; ಅಥವಾ
g whoever commits gang penetrative sexual  assault  on a child. g ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಭೇದಕ / ಹಠ ಸಂಭೋಗ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದರೆ;
Explanation.-When a child is subjected  to sexual  assault  by one or more persons  of a group in furtherance of their common  intention, each of such persons shall be deemed to have committed gang penetrative   sexual assault within the meaning of this clause  and each of such person shall be liable for that act in the same manner as if it were done by him alone,  or ವಿವರಣೆ: ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಅಥವಾ ಅನೇಕರಿಂದ ಗುಂಪಾಗಿ ಒಂದೇ ಉದ್ದೆÃಶದಿಂದ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆದರೆ, ಈ ಕ್ಲಾಜ್‌ನ ಅರ್ಥದಂತೆ ಅದನ್ನು ಗುಂಪು ಭೇದಕ / ಹಠ ಸಂಭೋಗ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಒಬ್ಬರೇ ಇಂತಹ ದುಷ್ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದಾಗ ಏನು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದೋ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು.
h whoever  commits  penetrative  sexual assault on a child using deadly weapons, fire, healed substance   or corrosive   substance;   or h ಯಾರಾದರೂ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಮಾರಣಾಂತಕ ಆಯುಧಗಳು, ಬೆಂಕಿ, ಚೂಪಾದ ಅಥವಾ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಭೇದಕ / ಹಠ ಸಂಭೋಗ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದರೆ; ಅಥವಾ
i whoever  commits  penetrative  sexual assault causing  grievous  hurt or causing  bodily harm and injury or injury to the sexual organs  of the child; or i ಯಾರಾದರೂ ಗುರುತರ ಘಾಸಿಯಾಗುವಂತೆ ಅಥವಾ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಹಾಗು ಗಾಯವಾಗುವಂತೆ ಅಥವಾ ಅಥವಾ ಲೈಂಗಿಕ ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಗೆ ಗಾಯವಾಗುವಂತೆ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಭೇದಕ / ಹಠ ಸಂಭೋಗ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದರೆ; ಅಥವಾ
j whoever commits penetrative  sexual assault on a child, which- j ಯಾರಾದರೂ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಭೇದಕ / ಹಠ ಸಂಭೋಗ ಲೈಂಗಿಕ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ,
i physically incapacitates  the child or causes the child to become mentally ill as defined under clause (b) of section 2 of the Mental Health Act, 1987 or causes    impairment  of any kind so as to render the child unable to perform regular tasks, temporarily or permanently; or i ಮಗುವಿಗೆ ವಿಕಲಾಂಗತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಯ್ದೆಯ 1987 ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ರ ಕ್ಲಾಜ್ (1)ರಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಮಗುವನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಘಾಸಿಗೊಳಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಮಗು ತನ್ನ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗದಂತೆ ಘಾಸಿಗೊಳಿಸುವುದು; ಅಥವಾ
ii in the case of female child, makes the child pregnant as a consequence  of sexual assault; ii ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದಿಂದ ಮಗುವನ್ನು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ;
iii Inflicts the child  with Human Immunodeficiency Virus or any other life threatening disease or infection which may either temporarily or permanently impair the child by rendering him physically incapacitated,  or mentally ill to perform regular tasks; or iii ಮಗುವಿಗೆ ಹೆಚ್.ಐ.ವಿ./ಏಡ್ಸ್ ವೈರಾಣುಗಳ ಸೋಂಕು ಮಾಡುವುದು, ಅಥವಾ ಮಗು ತನ್ನ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗದಂತೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಊನಗೊಳಿಸುವ ಮಾರಣಾಂತಕ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಸೋಂಕನ್ನು ಅಂಟಿಸುವವರು; ಅಥವಾ
k whoever, taking advantage  of a child’s mental or physical disability,  commits penetrative  sexual assault on the child; or k ಮಗುವಿನ ಮಾನಸಿಕ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ವಿಕಲಾಂಗತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಭೇದಕ / ಹಠ ಸಂಭೋಗ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗುವವರು; ಅಥವಾ
l whoever commits penetrative sexual assault on the child more than once or repeatedly; or l ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಅಥವಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭೇದಕ / ಹಠ ಸಂಭೋಗ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗುವವರು; ಅಥವಾ
m Whoever commits penetrative sexual assault on a child below twelve years; or m ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಭೇದಕ / ಹಠ ಸಂಭೋಗ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗುವವರು; ಅಥವಾ
n whoever  being a relative of the child through blood or adoption  or marriage or guardianship  or in foster care or having a domestic relationship  with a parent of the child or who is living in the same or shared household  with the child, commits penetrative  sexual assault on such child, or n ಮಗುವಿನ ಪೋಷಕರಿಗೆ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿ ಅಥವಾ ದತ್ತು ಅಥವಾ ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಪೋಷಕತ್ವ ಅಥವಾ ಫಾಸ್ಟರ್ ಕೇರ್ (ಸಾಕಿ ಕೊಂಡಿರುವ) ಅಥವಾ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದು ಆಥÀವಾ ಮಗುವಿನ ಮನೆಯಲ್ಲೆÃ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಭೇದಕ / ಹಠ ಸಂಭೋಗ ಲೈಂಗಿಕ ದರ‍್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದರೆ; ಅಥವಾ
o whoever being, in the ownership,  or  management,  or staff, of any institution providing services to the child, commits penetrative  sexual assault on the child; or o ಮಗುವಿಗೆ ಸೇವೆ ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲೀಕರು ಅಥವಾ ಪಾಲುದಾರರು ಅಥವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಭೇದಕ / ಹಠ ಸಂಭೋಗ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದರೆ; ಅಥವಾ
p Whoever being in a position of trust or authority of a child commits penetrative sexual assault on the child in an institution or home of the child or anywhere else; or p ಮಗುವಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಅಥವಾ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಬಾಲಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆಲ್ಲಾದರೂ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಭೇದಕ / ಹಠ ಸಂಭೋಗ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದರೆ; ಅಥವಾ
q whoever commits penetrative sexual assault on a child knowing the child is pregnant: or q ಮಗು ಗರ್ಭಿಣಿ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅದರ ಮೇಲೆ ಭೇದಕ / ಹಠ ಸಂಭೋಗ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದರೆ; ಅಥವಾ
r whoever commits penetrative  sexual assault on a child and attempts to murder the child; or r ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಭೇದಕ / ಹಠ ಸಂಭೋಗ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿ ಮತ್ತು ಕೊಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವವರು; ಅಥವಾ
s whoever commits penetrative sexual assault on a child in the course of communal or sectarian  Violence; or s ಕೋಮು ಗಲಭೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಗಲಭೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಭೇದಕ ಹಠ ಸಂಭೋಗ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದರೆ; ಅಥವಾ
t whoever commits penetrative sexual assault on a child and who has been previously convicted of having committed any offence under this Act or any sexual offence punishable under any other law for the time being in force; or t ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದು, ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಭೇದಕ /ಹಠ ಸಂಭೋಗ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗುವವರು ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದರೆ; ಅಥವಾ
u whoever commits penetrative sexual assault on a child and makes the child to strip or parade naked in public, is said to commit aggravated penetrative sexual assault. u ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದು, ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಭೇದಕ /ಹಠ ಸಂಭೋಗ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗುವವರು ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದರೆ; ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಭೇದಕ /ಹಠ ಸಂಭೋಗ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿ ಹಾಗು ಮಗುವಿನ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಅಥವಾ ಮಗುವನ್ನು ನಗ್ನಗೊಳಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಓಡಾಡಿಸುವುದನ್ನು ಅತಿರೇಕದ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದು.
Punishment for Aggravated Penitrative sexual assault       ತೀವ್ರವಾದ ಭೇದಕ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ
6 Whoever, commits aggravated penetrative  sexual assault, shall be punished with rigorous imprisonment  for a term which shall not be less than ten years but which may extend to Imprisonment for life and shall also be liable to time 6 ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಭೇದಕ /ಹಠ ಸಂಭೋಗ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗುವವರಿಗೆ  ಹತ್ತು  ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಕಠಿಣ ಕಾರಾಗೃಹ ವಾಸ ವಿಧಿಸಬಹುದು, ಇದು ಸಮಯಾನುಸಾರ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದ
C Sexual Assault and Punishment Therefor C ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ
7 Whoever, with sexual intent touches the vagina, penis, anus or breast of the child or makes the child touch the vagina, penis, anus or breast of such person or any other person, or does any other act with sexual intent which involves physical contact without penetration is said to commit sexual assault 7 ಯಾರಾದರೂ ಲೈಂಗಿಕ ಉದ್ದೆÃಶದಿಂದ ಮಗುವಿನ ಯೋನಿ, ಶಿಶ್ನ, ಗುದದ್ವಾರ ಅಥವಾ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಅಥವಾ ಮಗುವನ್ನು ತನ್ನದು ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರ ಯೋನಿ, ಶಿಶ್ನ, ಗುದದ್ವಾರ ಅಥವಾ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಸಂಭೋಗ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಲೈಂಗಿಕ ಉದ್ದೆÃಶದಿಂದ ದೇಹ ಸ್ಪರ್ಷಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು.
      Sexual Assault       Sexual Assault
8 Whoever, commits sexual assault, shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than three years but which may extent to five years and shall also be liable to fine. 8 ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗುವವರಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಕಾರಾಗೃಹ ವಾಸ ವಿಧಿಸಬಹುದು, ಇದು ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು ಹಾಗು ದಂಡವನ್ನೂ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಬಹುದು
D Aggravated Sexual Assault and Punishment Therefor D ತೀವ್ರ/ಅತಿರೇಕದ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ
9 (a) Whoever, being a police officer commits  sexual assault on a child- 9 (a) ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಯಾರಾದರೂ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದರೆ –
i within the limits of the police  station  or premises  where  he is appointed;  or i ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆತ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಆವರಣದಲ್ಲಿ; ಅಥವಾ
ii in the premises of any station house  whether  or not situated in the police station to which  he is appointed,   or ii ಅಂತಹ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ನಿಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಠಾಣ ನಿಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ
iii in the course  of his duties  or otherwise;  or iii ಕರ್ತವ್ಯದ ಮೇಲಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ; ಅಥವಾ
where he is known  as, or identified as a police  officer;  or ಆತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ; ಅಥವಾ
(b) Whoever,  being  a member  of the armed  forces  or security  forces,  commits  sexual assault  on a child- (b) ಸಶಸ್ತç ದಳ ಅಥವಾ ರಕ್ಷಣಾ ದಳದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಯಾರಾದರೂ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದರೆ –
i within the limits of the area to which the person  is deployed;  or i ಆತ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ; ಅಥವಾ
ii in any areas under the command of the security  or armed  forces: or ii ಸಶಸ್ತç ದಳ ಅಥವಾ ರಕ್ಷಣಾ ದಳದ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ; ಅಥವಾ
iii in the course  of his  duties or otherwise;   or iii ಕರ್ತವ್ಯದ ಮೇಲಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ; ಅಥವಾ
iv where he is known or identified as a police officer; or iv ಆತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ; ಅಥವಾ
(c) whoever  being a public  servant  commits  sexual  assault  on a child;  or (c) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದರೆ –
(d) whoever being on the management or on the staff of a jail or remand home or protection home or observation home, or other place of custody or care and protection established by or under any law for the time being  in force commits  sexual  assault on a child being  inmate of such jail or remand  home or protection home or observation  home or other place of custody  or care and protection;  or (d) ಯಾರಾದರೂ ಬಂದೀಖಾನೆ, ರಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಂ, ರಕ್ಷಣಾ ಗೃಹ, ಬಾಲಮಂದಿರ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಇತರೆ ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೊಂಡ ಸಮಯದಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಅಥವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾಗಿದ್ದು,  ಬಂಧೀಖಾನೆ, ರಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಂ, ರಕ್ಷಣಾ ಗೃಹ, ಬಾಲಮಂದಿರ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಇತರೆ ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೊಂಡ ಸಮಯದಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸಿದರೆ; ಅಥವಾ
(e) whoever being  on the management  or staff of a hospital,  whether  Government   or private  commits  sexual  assault  on a child in that hospital;  or (e) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಅಥವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದರೆ; ಅಥವಾ
(f) whoever  being on the management  or staff of an educational institution or religious institution, commits  sexual  assault  on a child  in that institution:  or (f) ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಅಥವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದರೆ; ಅಥವಾ
(g) whoever commits gang sexual  assault  on a child. (g) ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದರೆ;
Explanation.-when a child is subjected to sexual  assault  by one or more persons of a group in furtherance of their common intention,  each of such persons shall be deemed to have  committed gang sexual assault within the meaning of this clause and each of such person  shall be liable  for that act in the same manner  as if it were done  by him alone;  or ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಅಥವಾ ಅನೇಕರಿಂದ ಗುಂಪಾಗಿ ಒಂದೇ ಉದ್ದೆÃಶದಿಂದ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆದರೆ, ಈ ಕ್ಲಾಜ್‌ನ ಅರ್ಥದಂತೆ ಅದನ್ನು ಗುಂಪು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಒಬ್ಬರೇ ಇಂತಹ ದುಷ್ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದಾಗ ಏನು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದೋ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು.
(h) whoever  commits  sexual  assault  on  a child using deadly weapons, fire, heated substance or corrosive   substance;   or (h) ಯಾರಾದರೂ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಆಯುಧಗಳು, ಬೆಂಕಿ, ಚೂಪಾದ ಅಥವಾ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದರೆ; ಅಥವಾ
(i) whoever commits sexual assault causing  grievous hurt or causing  bodily harm and injury or injury to the sexual  organs  of the child; or (i) ಯಾರಾದರೂ ಗುರುತರ ಘಾಸಿಯಾಗುವಂತೆ ಅಥವಾ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಹಾಗು ಗಾಯವಾಗುªಂತೆ ಅಥವಾ ಅಥವಾ ಲೈಂಗಿಕ ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಗೆ ಗಾಯವಾಗುವಂತೆ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದರೆ; ಅಥವಾ
(j) whoever commits sexual  assault on a child. which- (j) ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವಂತೆ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗುವವರು –
i physically  incapacitates  the child or causes the child to become mentally ill as defined under clause (I) of section 2 of the Mental Health Act, 1987 or causes impairment of any kind so as to render  the child  unable  to perform  regular  tasks,  temporarily  or permanently; or i ಮಗುವಿಗೆ ವಿಕಲಾಂಗತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಯ್ದೆಯ 1987 ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ರ ಕ್ಲಾಸ್ (1)ರಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಮಗುವನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಘಾಸಿಗೊಳಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಮಗು ತನ್ನ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗದಂತೆ ಘಾಸಿಗೊಳಿಸುವುದು; ಅಥವಾ
ii inflicts the child with Human  Immunodeficiency  Virus or any other life threatening disease or infection which may either temporarily or permanently impair the child by rendering him physically incapacitated, or mentally  ill to perform  regular tasks;  or ii ಮಗುವಿಗೆ ಹೆಚ್.ಐ.ವಿ./ಏಡ್ಸ್ ವೈರಾಣುಗಳ ಸೋಂಕನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವವರು ಅಥವಾ ಮಗು ತನ್ನ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗದಂತೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಊನಗೊಳಿಸುವ ಮಾರಣಾಂತಕ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಸೋಂಕನ್ನು ಅಂಟಿಸುವವರು; ಅಥವಾ
(k) Whoever, taking advantage of a child’s    mental  or physical disability,  commits sexual  assault on the child;  or (k) ಮಗುವಿನ ಮಾನಸಿಕ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ವಿಕಲಾಂಗತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗುವವರು; ಅಥವಾ
(l) whoever  commits  sexual  assault  on the child more than once or repeatedly;  or (l) ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಅಥವಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗುವವರು; ಅಥವಾ
(m) whoever  commits  sexual  assault  on a child below  twelve  years;  or (m) ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಅಥವಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗುವವರು; ಅಥವಾ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗುವವರು; ಅಥವಾ
(n) whoever,  being  a relative of the  child  through  blood  or adoption  or marriage  or guardianship or in foster care, or having domestic relationship with a patent of the child,  or who is living in the same or shared household with a child, commits sexual assault on such a child, or (n) ಮಗುವಿನ ಪೋಷಕರಿಗೆ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿ ಅಥವಾ ದತ್ತು ಅಥವಾ ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಪೋಷಕತ್ವ ಅಥವಾ ಫಾಸ್ಟರ್ ಕೇರ್ ಅಥವಾ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದು ಅಥÀವಾ ಮಗುವಿನ ಮನೆಯಲ್ಲೆÃ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗುವವರು; ಅಥವಾ
(o) whoever, being in the ownership or management or staff, of any institution providing services to the child,  commits  sexual  assault  on the child  in such  institution:  or (o) ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೇವೆ ನೀಡುವ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲೀಕರು, ನಿರ್ವಾಹಕರು ಅಥವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಅಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗುವವರು; ಅಥವಾ
(p) Whoever, being in a position of trust or authority  of a child, commits sexual assault on the child  in an institution  or home of the child or anywhere  else; or (p) ಮಗುವಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಅಥವಾ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಬಾಲಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆಲ್ಲಾದರೂ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗುವವರು; ಅಥವಾ
(q) whoever  commits  sexual  assault  on a child knowing  the child is pregnant;  or (q) ಮಗು ಗರ್ಭಿಣಿ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅದರ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗುವವರು; ಅಥವಾ
(r) whoever  commits  sexual  assault  on a child  and attempts  to murder the child; or (r) ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿ ಮತ್ತು ಕೊಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವವರು; ಅಥವಾ
(s) whoever  commits  sexual  assault  on a child  in the course of communal or sectarian violence; or (s) ಕೋಮು ಗಲಭೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಗಲಭೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗುವವರು; ಅಥವಾ
(t) whoever  commits  sexual  assault  on a child  and  who  has been previously  convicted of having commuted   any offence  under this Act or any sexual offence  punishable  under any other  law for the time being  in force; or (t) ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದು, ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗುವವರು ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗುವವರು; ಅಥವಾ
(u) whoever commits  sexual  assault  on a child and makes the child  to stripe or parade naked  in public, is said to commit  aggravated sexual  assault. (u) ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿ ಹಾಗು ಮಗುವಿನ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಅಥವಾ ಮಗುವನ್ನು ನಗ್ನಗೊಳಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಓಡಾಡಿಸುವುದನ್ನು ಅತಿರೇಕದ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದು.
Punishment Aggravated Sexual Assault       ಅತಿರೇಕದ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗುವವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ
10 Whoever commits aggravated sexual assault shall be punished with imprisonment of either description   for a term which shall not be less than five years but which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

 

 

10 ಅತಿರೇಕದ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗುವವರಿಗೆ ೫ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಕಾರಾಗೃಹ ವಾಸ ವಿಧಿಸಬಹುದು, ಇದು ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು ಹಾಗು ದಂಡವನ್ನೂ ವಿಧಿಸಬಹುದು
E   Sexual Harassment and Punishment therefor E   ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ
11 A person is said to commit sexual harassment  upon a child when such person  with sexual intent- 11 ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಅದನ್ನು ಲೈಂಗಿಕ ಉದ್ದೆÃಶದಿಂದ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಎನ್ನಬಹುದು –
i utters any word or makes any sound or makes  any gesture  or exhibits  any object  or part of body  with the intention  that such  word  or sound  shall be heard., or such gesture  or object  or part of body shall be seen by the child;  or i ಲೈಂಗಿಕ ಉದ್ದೆÃಶದಿಂದ ಮಗುವು ನೋಡಿಲಿ ಅಥವಾ ಕೇಳಲಿ ಎಂದು ಪದಗಳ ಉಚ್ಚಾರ ಅಥವಾ ಶಬ್ದ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಆಂಗಿಕ ಅಭಿನಯ/ಸನ್ನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ದೇಹದ ಭಾಗವನ್ನು ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದಾದರೂ ವಸ್ತುವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು ಅಥವಾ
ii makes a child exhibit  his body or any part of’ his body so as it is seen by such person  or any other  person;  or ii ತನಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ಮಗುವಿನ ದೇಹವನ್ನು ಅಥವಾ ದೇಹದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು; ಅಥವಾ
iii shows any object to a child in any form or media for pornographic purposes; or iii ಅಶ್ಲಿÃಲ ದೃಶ್ಯಗಳ ಉದ್ದೆÃಶದಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೂಪದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅಥವಾ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು; ಅಥವಾ
iv repeatedly or constantly follows or watches or contacts a child either directly or through  electronic, digital  or any other means;  or iv ಪದೇ ಪದೇ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಗುವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ, ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನಿಸುವುದು; ಅಥವಾ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಅಥವಾ
v Threatens to use, in any form of media, a real or fabricated depiction through electronic,   film or digital or any other mode. of any part of the body of the child or the involvement   of the child in a sexual  act; or v ಮಗುವಿನ ಅಥವಾ ಮಗುವಿನ ಯಾವುದಾದರೂ ದೇಹದ ಭಾಗ ಅಥವಾ  ಮಗುವು ಲೈಂಗಿಕ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಥವಾ ಮಗುವಿನ ಅಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಯಾವುದಾದರೂ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಬಳಸುವುದಾಗಿ, ಹೆದರಿಸುವುದು ಅಥವಾ
vi Entices a child for pornographic purposes or gives gratification therefor. vi ಮಗುವನ್ನು ಲೈಂಗಿಕ ಚಿತ್ರ ತಯಾರಿಸಲು ಅಥವಾ ಲೈಂಗಿಕ ತೃಷೆಯನ್ನು ತೀರಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಸೆಳೆಯುವುದು.
Explanation  – Any question  which  involves “sexual intent’ shall be a question of fact ವಿವರಣೆ.- ‘ಲೈಂಗಿಕ ಉದ್ದೆÃಶ’ ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ¥ಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ವಾಸ್ತವತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿವೆ.
Punishment Sexual Harassment       ಲೈಂಗಿಕ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ
12 Whoever commits sexual harassment upon a child shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine. 12 ಮಗುವಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುವವರೆಗೆ ಕಾರಾಗೃಹ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು ಹಾಗು ದಂಡವನ್ನೂ ವಿಧಿಸಬಹುದು

 

 

 

CHAPTER III / ಅಧ್ಯಾಯ 3

Using Child for Pornographic Purposes and Punishment Therefor / ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಲೈಂಗಿಕ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ

Use of child for Pornographic purposes       ಮಗುವನ್ನು ಲೈಂಗಿಕ ಚಿತ್ರ ತಯಾರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದು
13 Whoever, uses a child  in any form of media (including programme  or advertisement telecast  b)  television   channels or internet  or any other electronic   form or printed form, whether or not such programme or advertisement is intended for  personal use or for distribution), for the purposes  of sexual gratification,  which includes- 13 ಮಗುವನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ (ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಥವಾ ಜಾಹೀರಾತು, ದೂರದರ್ಶನ ಒಳಗೊಂಡು, ಬಿ) ದೂರದರ್ಶನದ ವಿವಿಧ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಮುದ್ರಣ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆ ಅಥವಾ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ) ಲೈಂಗಿಕ ತೃಷೆಯನ್ನು ತೀರಿಸಲು ಈ ಮುಂದಿನಂತೆ ಮಗುವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೆÃ ಆದಲ್ಲಿ,
(a) representation of the  sexual  organs  of a child; (a) ಮಗುವಿನ ಲೈಂಗಿಕ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು;
(b) usage of a  child  engaged  in real or simulated   sexual  acts (with  or without penetration); (b) ಮಗುವನ್ನು ನಿಜವಾದ ಅಥವಾ ಕೃತಕವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ರೀತಿಯ ಲೈಂಗಿಕ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ (ಲೈಂಗಿಕ ಅಂಗದೊಳಗೆ ತೂರಿಸಿರುವ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದ);
(c) the indecent  or obscene  representation   of a child, shall  be guilty of the offence  of using a child  for pornographic   purposes. (c) ಮಗುವನ್ನು ಅಸಭ್ಯ ಅಥವಾ ಅಶ್ಲಿÃಲವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೆÃ ಆದಲ್ಲಿ, ಅಂತಹವರು  ಮಗುವನ್ನು ಕಾಮಪ್ರಚೋದಕ ಲೈಂಗಿಕ ಚಿತ್ರ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ;
Explanation:- for the purposes  of this section,  the expression   “use a child” shall include  involving  a child through  any medium like print,  electronic,  computer  or any other technology   for preparation, production, offering, transmitting,  publishing,  facilitation  and distribution of the pornographic  material. ವಿವರಣೆ: ಈ ಸೆಕ್ಷನ್‌ನ ಉದ್ದೆÃಶಕ್ಕಾಗಿ, “ಮಗುವನ್ನು ಬಳಸುವುದು” ಎನ್ನುವುದು ಈ ಮುಂದಿನವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತದೆ, ಮುದ್ರಣ, ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ, ಗಣಕಯಂತ್ರ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಲೈಂಗಿಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು, ನೀಡುವುದು, ಪ್ರಸರಿಸುವುದು, ಪ್ರಕಾಶಿಸುವುದು, ವಿತರಿಸುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ.
14 1 Whoever,  uses a child or children  for pornographic purposes  shall be punished with imprisonment of either description   which may extend to five years  and shall also be liable to fine and In the event of second or subsequent conviction with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years and also be liable to fine. 14 1 ಮಗು ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಲೈಂಗಿಕ ಚಿತ್ರ ತಯ್ಯಾರಿಯ ಉದ್ದೆÃಶಕ್ಕೆ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯವರೆಗೂ ಕಾರಾಗೃಹ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬಹುದು ಹಾಗು ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯ ಅಪರಾಧ ಎಸಗಿದರೆ ಏಳು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ಕಾರಾಗೃಹ ವಾಸದ ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು.
Punishment for using a  child for  Pornographic  purposes       ಮಗುವನ್ನು ಲೈಂಗಿಕ ಚಿತ್ರ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ
2 If the person using the child for pornographic purposes commits an offence referred to in section 3, by directly participating in pornographic acts. he shall be punished  with imprisonment  of either description  for a term which shall not be less than ten years but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine 2 ಸೆಕ್ಷನ್ ೩ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಮಗುವನ್ನು ಕಾಮಪ್ರಚೋದಕ ಲೈಂಗಿಕ ಚಿತ್ರ ತಯಾರಿ ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ತೊಡಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಂತಹವರಿಗೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮತ್ತು ಆಜೀವವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯುವಂತೆ ಸೆರೆವಾಸ ಹಾಗೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು.
3 If the person using the child for pornographic purposes commits an offence referred to in section 5, by directly participating   in pornographic   acts he shall be punished with rigorous  imprisonment   for life and shall also  be liable to fine. 3 ಸೆಕ್ಷನ್ ೫ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಯಾರಾದರು ಮಗುವನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಾಮಪ್ರಚೋದಕ ಲೈಂಗಿಕ ಚಿತ್ರ ತಯಾರಿ ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಹವರಿಗೆ ಆಜೀವ ಪಯಂತ ಕಠಿಣ ಕಾರಾಗೃಹವಾಸ ಮತ್ತು ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ,
4 If the person using the child for pornographic  purposes commits an offence referred to in section 7, by directly participating in pornographic  acts, he shall be punished  with imprisonment of either description for a term which shall not be less than six years but which may extend to eight years, and shall also be liable to fine. 4 ಸೆಕ್ಷನ್ ೭ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತಹ ಕಾಮಪ್ರಚೋದಕ ಲೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಚಿತ್ರ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ಬಳಸಿದ ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ನೇರವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಹವರಿಗೆ ಆರರಿಂದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ತನಕದ ಕಾರಾಗೃಹ ವಾಸ ಮತ್ತು ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
5 If the person using the child for pornographic purposes commits an offence referred to in section 9, by directly participating in pornographic  acts, he shall be punished  with imprisonment   of either  description  for a term which shall not be less than eight years  but which may extend  to ten years and shall also be liable to fine. 5 ಸೆಕ್ಷನ್ 9 ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತಹ ಕಾಮಪ್ರಚೋದಕ ಲೈಂಗಿಕ ಚಿತ್ರ ತಯಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಮಗುವಿನೊಡನೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕೃತ್ಯ ನಡೆಸಿದ ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ನೇರವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಹವರಿಗೆ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಕಾರಾಗೃಹವಾಸದ ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
Punishment for  Storage of Pornographic Material involving child       ಮಗುವನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಲೈಂಗಿಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ
15 Any person,  who stores, for commercial  purposes  any pornographic material in any form involving a child shall be punished with imprisonment of either description whieh may extend to three years or with fine or with both. 15 ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರೀ ಉದ್ದೆÃಶಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಳಸಿದ ಕಾಮಪ್ರಚೋದಕ ಲೈಂಗಿಕ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎಂತಹದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ಕಾರಾಗೃಹ ವಾಸ ಮತ್ತು ದಂಡದ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

 


CHAPER IV

ABETMENT OF AND ATTEMPT TO COMMIT OFFENCE / ಅಪರಾಧ ಎಸಗಲು ಸಹಕಾರ/ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಅಪರಾದವೆಸಗಲು ಯತ್ನ

Abetment of  an offence       ಅಪರಾಧವೆಸಗಲು ನೆರವು
16 If a person abates a offence, who – 16 ಅಪರಾಧವೆÉಸಗಲು ನೆರವು ನೀಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಯಾರೆಂದರೆ
First  – Instigates  any person  to do that offence:  or ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಪರಾಧ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರಚೋದಿಸುವುದು; ಅಥವಾ
Secondly,  Engages with one or more other person or persons in any conspiracy for the doing of that offence,  if an act or illegal omission  takes place in pursuance  of that conspiracy,  and in order to the doing of that offence;  or ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಒಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಡನೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಪರಾಧಿಕ ಕೃತ್ಯ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಲೋಪ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಂತಹದೊಂದು ಪಿತೂರಿ/ಒಳಸಂಚನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ,
Thirdly, Intentionally aids, by any act or illegal omission, the doing of that offence. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಪರಾಧಿಕ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅಪರಾಧ ನೋಡಿಯೂ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರೆ (ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರೆ)
Explanation IA Person who, by wilful misrepresentation, or by wilful concealment of a material  fact, which he is bound to disclose,  voluntarily  causes or procures,  or attempts to cause or procure  a thing to be done,  is said to instigate  the doing of that offence. ವಿವರಣೆ 1 :- ಯಾರೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಉದ್ದೆÃಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ

ತಿಳೀದೂ ತಿಳಿದು, ತಾನಾರೆಂದು ತಿಳಿಸಬೆಕಿದ್ದರೂ,  ಮೋಸಮಾಡಲೆಂದೇ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಬೇರೆಯವರಾಗಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು (ಮಿಥ್ಯಾನಿರೂಪಣೆ) ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾದ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಈ ಅಪರಾಧ ಎಸಗಿದಂತೆ ಆಗುವುದು.

Explanation IIWhoever, either prior to or at the time of commission of an act, does anything in order to facilitate the commission of that act, and thereby facilitates the commission thereof, is said to aid the doing of that act. ವಿವರಣೆ 2 :- ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಆಪರಾಧಿಕ ಕೃತ್ಯ ನಡೆಯುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವವರು ಈ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ ಹಾಗಾಗುತ್ತದೆ.
Explanation III – Whoever employ, harbours,   receives or transports  a child, by means of threat or use of force or other forms of coercion,  abduction,   fraud,  deception,  abuse  of power  or of a position, vulnerability or the giving  or receiving  of payments  or benefits  to achieve  the consent  of a person  having control  over  another  person,  for the purpose  of any offence  under this Act, is said to aid the doing of that act. ವಿವರಣೆ 3 :- ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆದರಿಸಿ, ಬೆದರಿಸಿ, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ, ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಪುಸಲಾಯಿಸಿ, ವಂಚಿಸಿ, ಅಪಹರಣ, ವಂಚನೆ, ಮೋಸ ಮಾಡುವುದು, ಅಥವಾ ತಮಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರ ಬಳಸಿ, ಮಗುವಿನ ದುರ್ಬಲ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಹಣ ನೀಡಿ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಹತೋಟಿ ಇರುವವರಿಂದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆಯುವುದು ಮಾಡುವುದು, ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಪಡೆಯುವುದು, ರವಾನಿಸುವುದು ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುವುದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
17 Whoever abets any offence under this Act, if the act abetted is committed   in consequence of the abetment, shall be punished with punishment provided for that offence. 17 ಈ ಕಾಯಿದೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತಹ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಯಾರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ/ ಕುಮ್ಮುಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತಾರೋ ಅಂತಹವರಿಗೆ ಅವರ ಬೆಂಬಲದಿಂದಾಗಿ ಎಸಗಿದ ಅಪರಾಧ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಆ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನೆÃ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
Explanation   An act or offence is said to be committed in consequence of abetment, when it is committed in consequence of the instigation, or in pursuance of the conspiracy or with the aid, which constitutes the abetment. ವಿವರಣೆ: ಒಬ್ಬರ ಬೆಂಬಲ/ಒತ್ತಾಸೆ/ಕುಮ್ಮಕ್ಕಿನಿಂದ  ಆಪರಾಧಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿದ್ದೆÃ ಆದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ನಾರಾರದೋ ಕುಮ್ಮಕ್ಕಿನಿಂದ ಅಪರಾಧ ಘಟಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಆಪರಾಧಿಕ ಯೋಜನೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
      Punishment for Attempt to commit an offence       ಅಪರಾಧ ಮಾಡಲು ನಡೆಸುವ ಪ್ರಯತ್ನöಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ

 

18 Whoever  attempts  to commit  any offence  punishable under this Act or to cause; such an offence to be committed, and in such attempt, does any act towards the commission of the offence, shall be punished with imprisonment of any description provided for the offence, for a term which may extent to one-half of the imprisonment for life or, as the case may be, one-half of the longest term of imprisonment provided for that offence or with fine or with both 18 ಈ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ಅಪರಾಧ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾದ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಯಾರು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಇಂತಹ ಅಪರಾದ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತಾರೋ ಮತ್ತು ಆ ಉದ್ದೆÃಶದಿಂದ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಈ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಯಾವ ಶಿಕ್ಷೆಯೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರಾಗೃಹ ವಾಸ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಅತಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಅಥವಾ ಜೀವಾವಧಿಯವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ದಂಡವನ್ನೂ ವಿಧಿಸಬಹುದು.

 

 


CHAPER V / ಅಧ್ಯಾಯ 5

PROCEDURE FOR REPORTING OF CASES / ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನಗಳು

19 1 Notwithstanding anything contained  in the Code of Criminal Procedure, 1973 any person  (including  the child),  who has apprehension that an offence  under  this Act is likely to be committed or has knowledge that such an offence  has been committed, he shall provide  such  information 19 1 ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಂಹಿತೆ ೧೯೭೩ರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ದರೂ, (ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡು) ಯಾವುದೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ಕಾಯಿದೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತಹ ಅಪರಾಧಗಳು ಜರುಗಬಹುದೆಂಬ ಗುಮಾನಿ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಅಪರಾಧ ಜರುಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಾಗ ಆತ ಅಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಮುಂದಿನವರಿಗೆ ಒದಗಿಸಬಹುದು.
(a) the Special Juvenile  Police Unit: or (a) ಮಕ್ಕಳ ವಿಶೇಷ ಪೊಲೀಸ್ ಘಟಕ; ಅಥವಾ
(b) the local police (b) ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್
2 Every report given under sub-section (I) shall be – 2 ಉಪ ಸೆಕ್ಷನ್ (I) ರಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ವರದಿಗಳಿಗೆ/ದೂರುಗಳಿಗೆ  –
(a) ascribed  an entry  number  and recorded  in writing; (a) ದಾಖಲಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಬರಹದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
(b)  be read over to the informant; (b) ಮಾಹಿತಿದಾರರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಓದಿ ಹೇಳಬೇಕು.
(c) shall be entered in a book  to be kept by the Police  Unit, (c) ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
3 Where the report under sub-section (I)  is given by  a child,  the same shall be recorded  under  sub-section  (2) in a simple  language so that the child understands contents being recorded. 3 ಉಪ ಸೆಕ್ಷನ್ (I) ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಗು ವರದಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಉಪ ಸೆಕ್ಷನ್ (೨)ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯು ಮಗುವಿಗೆ ಆಥÀðವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
4 In case contents  are being  recorded  in the language  not understood  by the child or wherever it is deemed necessary, a translator  or an interpreter,  having  such qualifications, experience  and on payment  of such fees as may be prescribed,  shall be provided to the child if he fails to understand  the same. 4 ಹೀಗೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಮಾಹಿತಿಯು ಮಗುವಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅವಶ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಮತ್ತು ಅನುಭವವಿರುವ ಭಾಷಾಂತರಕಾರರನ್ನು ಅಥವಾ ದುಭಾಷಿಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಿ ಮಗು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು.
5 Where the Special Juvenile Police  Unit or local police  is satisfied  that the child against whom an offence has been committed is in need of care and protection, then, it shall, after recording  the reasons in writing, make immediate arrangement to give him such care and protection  (including  admitting  the child into shelter  home or to the nearest  hospital)  within twenty-four hours  of the report,  as may be prescribed. 5 ಮಕ್ಕಳ ವಿಶೇಷ ಪೊಲೀಸ್ ಘಟಕ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್, ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಮಗುವಿಗೆ ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ ಎಂದೆನಿಸಿದರೆ, ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಬರಹದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ತಕ್ಷಣ ಮಗುವನ್ನು ಅಂತಹ ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ದೂರು/ವರದಿ ದಾಖಲಾದ ೨೪ ಗಂಟೆಗಳೊಳಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು (ತಂಗು ಗೃಹ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸುವುದೂ ಸೇರಿದಂತೆ)
6 The Special  Juvenile  Police Unit or local  police  shall, without  unnecessary delay but within a period  of twenty-four hours, report the matter to the Child Welfare Committee and the Special Court  or where no Special Court has been designated, to the Court of Session,  including need of the child for care and protection and steps taken in this regard 6 ಮಕ್ಕಳ ವಿಶೇಷ ಪೊಲೀಸ್ ಘಟಕ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ನಿಧಾನ ಮಾಡದೆ, ಅಂದರೆ ೨೪ ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ/ಮಕ್ಕಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮಗುವಿನ ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಮತ್ತು ಈ ಕುರಿತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕು
7 No person shall incur any liability, whether Civil or criminal, for giving the information in good faith for the purpose of sub-section   (I). 7 ಉಪ ಸೆಕ್ಷನ್ (೧)ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೆÃಶದಿಂದ ಸಿವಿಲ್ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮಾಹಿತಿ/ದೂರು ನೀಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥನಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
Obligation of the media, studio and photographic  facilities to report cases       ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಕುರಿತು ಮತ್ತು ವರದಿ
20 Any personnel of the media or hotel or lodge or hospital or club or studio or photographic facilities, by whatever  name called, irrespective of the number of persons employed therein, shall, on coming across any material or object which is sexually exploitative of the child (including pornographic, sexually-related or making obscene representation of a child or children) through the use of any  medium, shall provide such information  to the Special Juvenile Police Unit or to the local police,  as the case may be, 20 ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅಥವಾ ಹೊಟೆಲ್ ಅಥವಾ ವಸತಿ ಗೃಹ ಅಥವಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಥವಾ ಕ್ಲಬ್ ಅಥವಾ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ತೆಗೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯವಿರುವ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಹೆಸರಿನ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿದ್ದರೂ, ಅವರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಶೋಷಿಸುವಂತಹ ಯಾವುದೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸುವಂತಹ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕಂಡಾಗ/ಇರುವುದೆಂದು ತಿಳಿದಾಗ/ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ (ಲೈಂಗಿಕ ಚಿತ್ರ, ಮಗು ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ತೋರಿಸುವಂತೆ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯನ್ನು) ಅಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಡ ಮಾಡದೆ ಮಕ್ಕಳ ವಿಶೇಷ ಪೊಲೀಸ್ ಘಟಕ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು.
Punishment for failure to report or record a case       ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ದಾಖಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಶಿಕ್ಷೆ
21 1 Any  person, who fails to report the commission of an offence under sub­ section  (1) of section  19 or section  20 or who fails to record such offence  under sub-section (2) of section 19 shall be punished with imprisonment of either description which may extend to six months  or with fine or with both. 21 1 ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ೧೯ರ ಉಪ ಸೆಕ್ಷನ್ (೧) ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಷನ್ ೨೦ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ನಡೆದುದನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಷನ್ ೧೯ರ ಉಪ ಸೆಕ್ಷನ್ (೨)ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಅಂತಹವರಿಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಕಾರಾಗೃಹ ವಾಸ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬಹುದು ಆಥವಾ ದಂಡ ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬಹುದು.
2 Any person,  being  in-charge  of any company  or an institution  (by whatever  name called)  who fails to report  the commission of an offence  under sub-section  (I) of section  19 in respect of a subordinate under his control,  shall be punished with imprisonment for a term which may extend  to one year and with fine. 2 ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದು (ಯಾವುದೇ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಿರಲಿ) ಸೆಕ್ಷನ್ ೧೯ರ ಉಪಸೆಕ್ಷನ್ (೧)ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವವರು ಅಪರಾಧ ಎಸಗಿರುವುದನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೂ  ಕಾರಾಗೃಹ ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು.
3 The provisions of sub-section (I) shall not apply to a child under this Act. 3 ಉಪ ಸೆಕ್ಷನ್ (೧)ರಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವುದು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
22 1 Any person,  who makes  false complaint  or provides  false information   against any person,  in  respect of an offence  committed   under  sections  3, 5, 7 and section  9, solely with the  intention  to humiliate,   extort  or threaten  or defame  him,  shall be punished  with imprisonment  for a term which may extend to six months or with fine or with both 22 1 ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ೩, ೫, ೭ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷನ್ ೯ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವಮಾನಕ್ಕಿÃಡು ಮಾಡುವ, ಹೆದರಿಸುವ, ಮಾನನಷ್ಟ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೆÃಶದಿಂದ ಸುಳ್ಳು ದೂರನ್ನು ಆಥವಾ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಅಂತಹವರಿಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಕಾರಾಗೃಹ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ದಂಡ ಅಥವಾ ಎರಡನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು.
2 Where a false complaint has been made or false information has been provided by a child, no punishment shall be imposed  on such child. 2 ಯಾವುದೇ ಮಗು ತಪ್ಪು ದೂರನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರೆ, ಅಂತಹ ಮಗುವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವಂತಿಲ್ಲ.
Punishment for false  complaint or false  Information ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ/ದೂರು ನೀಡಿದರೆ ಶಿಕ್ಷೆ
3 Whoever, not being a child, makes a false complaint or provides false information against a child,  knowing it to be false, thereby victimising such child in any of the offence under this Act, shall be punished  with imprisonment which may extend to one year or with fine or with both 3 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಮಗುವಿನ ವಿರುದ್ಧ ಅದು ಸುಳ್ಳೆಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದೂ ತಪ್ಪು ದೂರನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯ ಯಾವುದೆ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಮಗುವನ್ನು ಬಲಿಪಶುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ಅಂತಹವರಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಕಾರಾಗೃಹ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ದಂಡ ಅಥವಾ ಎರಡನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು.
23 1 No person shall make any report or present any comment on any child from any form of media  or studio or photographic   facilities  without  having complete  and authentic  media  information,   which  may have the effect of lowering  his reputation  or infringing  upon his privacy 23 1 ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೂರ್ಣವಾದ ಮತ್ತು ನಂಬಲರ್ಹವಾದ  ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯಿಲ್ಲದೆ, ಮಗುವಿನ ಘನತೆಗೆ ಘಾಸಿಗೊಳಿಸುವ/ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸುವ ಅಥವಾ ಖಾಸಗೀತನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ವರದಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮ, ಸ್ಟುಡಿಯೋ, ಭಾವಚಿತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡುವಂತಿಲ್ಲ.
2 No reports in any media shall  disclose, the identity of a  child including his name, address,  photograph, family details, school, neighbourhood  or any other particulars  which may lead to disclosure  of identity of the child’

Provided that for reasons to be recorded in writing, the Special Court, competent to try the case under the Act, may permit such disclosure, if in its opinion such disclosure is in the interest of the child.

2 ಯಾವುದೇ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮಗುವಿನ, ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ, ಭಾವಚಿತ್ರ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿವರ, ಶಾಲೆ, ನೆರೆಹೊರೆ ಅಥವಾ ಮಗುವಿನ ಗುರುತನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಇನ್ಯಾವುದೇ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಮಗುವಿನ ಗುರುತನ್ನು ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸುವಂತಿಲ್ಲ.

 

ಆದರೆ, ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಥವಾ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸೂಕ್ತ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಬರಹದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ, ಮಗುವಿನÀ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬಹುದು.

Procedure for Media       ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ವಿಧಿವಿಧಾನ
3 The publisher or owner of the media or studio or photographic facilities shall be jointly and severally liable for the acts and omissions of his employee. 3 ಮಾಧ್ಯಮದ ಅಥವಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿರುವ ಪ್ರಕಾಶಕರು ಅಥವಾ ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಡೆಸುವ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಿಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಗುರುತರವಾಗಿ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗುತ್ತಾರೆ.
4 Any person who contravenes the provisions of sub-section (I) or sub-section (2) shall be liable to be punished with imprisonment  of either description  for a period which shall not be less than SIX months but which may extend  to one year or with fine or with both 4 ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಪನಿಯಮ (೧) ಅಥವಾ ಉಪನಿಯಮ (೨)ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಟ ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಕಾರಾಗೃಹ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು, ಇದು ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ದಂಡ ಅಥವಾ ಎರಡನ್ನೂ ವಿಧಿಸಬಹುದು.

 

 


CHAPER VI / ಅಧ್ಯಾಯ 6

PROCEDURE FOR RECORDING STATEMENT OF THE CHILD / ಮಗುವಿನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳು

Recording of  statement of a child ಮಗುವಿನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವುದು
24 1 The statement of the child shall be recorded at the residence of the child or at a place where he usually resides or at the place of his choice and as far as practicable by a woman police officer not below the rank of sub-inspector. 24 1 ಮಗುವಿನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಗುವಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ  ಅಥವಾ ಮಗು ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಗು ಇಚ್ಛಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟೂ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು
2 The police officer while recording the statement of the child shall not be in uniform. 2 ಮಗುವಿನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮವಸ್ತçದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಿಲ್ಲ.
3 The police officer making the investigation, shall, while examining the child, ensure that at no point of time the child come to the contact in any way with the accused. 3 ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಮಗುವಿನ ವಿಚಾರಣೆಯ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಗು ಆಪಾದಿತನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರದಂತೆ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
4 No child shall be detained in the police station in the night for any reason. 4 ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಗುವನ್ನು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ.
5 The police officer  shall ensure  that the identity of the child is protected  from the public media, unless otherwise  directed  by the Special Court in the interest of the child 5 ಯಾವುದೇ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಮಗುವಿನ  ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡದ ಹೊರತು ಮಗುವಿನ ಗುರುತನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಬೇಕು.
Recording of statement of a child by a Magistrate       ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಂದ ಮಗುವಿನ ಹೇಳಿಕೆಯ ದಾಖಲು
25 1 If the statement of the child is being recorded  under section 164 of the Code of Criminal  Procedure, 1973 (herein  referred to as the Code), the Magistrate  recording such statement shall, notwithstanding anything contained  therein,  record the statement  as spoken by the child:

Provided that the provisions  contained  in the first proviso to sub-section   (I)  of section 164 of the Code shall, so far it permits the presence  of the advocate  of the accused  shall not apply in this case

25 1 ಮಗುವಿನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಅಪರಾಧ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ ೧೯೭೩ (ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಂಹಿತೆಯೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ)ಯ ಸೆಕ್ಷನ್ ೧೬೪ರಡಿ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಅಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು, ಬೇರಾವುದೇ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಮಗು ಹೇಳಿದಂತೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು:

 

ಆದರೆ, ಇಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಾಗ ಸಂಹಿತೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ ೧೬೪ರ ಉಪ ಸೆಕ್ಷನ್ (I)ರಂತೆ ಆಪಾದಿತರ ವಕೀಲರ ಹಾಜರು ಅಥವಾ ಸಮಕ್ಷಮ ಇರಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತಿಲ್ಲ.

2 The Magistrate  shall provide  to the child and his parents or his representative,   a copy of the document  specified under section 207 of the Code,  upon the final report being filed by the police under section 173 of that Code 2 ಪೊಲೀಸರು ಸಂಹಿತೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ ೧೭೩ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ ನಂತರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಸಂಹಿತೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ ೨೦೭ರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ವರದಿಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮಗುವಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಗುವಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು.
26 1 The Magistrate  or the police officer,  as the case may be, shall record the statement  as spoken  by the child in the presence  of the parents of the child or any other person in whom the child has trust or confidence 26 1 ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಗುವಿನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಗುವಿನ ಪೋಷಕರ ಅಥವಾ ಮಗು ನಂಬುವ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡುವ ಯಾವುದೇ ಇತರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
2 Wherever necessary, the Magistrate or the police officer, as the case may be, may take the assistance of a translator or an interpreter, having such qualifications, experience and on payment of such fees as may be prescribed,   while recording the statement  of the child. 2 ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಗುವಿನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಮತ್ತು ಅನುಭವವಿರುವ ಭಾಷಾಂತರಕಾರರನ್ನು ಅಥವಾ ದುಭಾಷಿಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಿ ಅವರ ನೆರವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
Additional provisions regarding statement to record ಹೇಳಿಕೆಯ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳು
3 The Magistrate or the police officer, as the case may be, may, in the case of a child having a mental or physical  disability,  seek the assistance of a special educator or any person familiar with the manner of communication of the child or an expert in that field, having such qualifications,  experience  and on payment  of such fees as may be prescribed,  to record the statement  of the child. 3 ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಗು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ವಿಕಲಾಂಗತೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಮಗುವಿನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಥವಾ ಮಗುವಿನ ಸಂವಹನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಥವಾ ಈ ಕ್ಷೆÃತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಭವವಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು   ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಿ ಅವರ ನೆರವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
4 Wherever possible, the Magistrate or the police officer, as the case may be, shall ensure that the statement of the child is also recorded by audio-video electronic means. 4 ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟೂ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಗುವಿನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ದೃಶ್ಯ-ಶ್ರಾವ್ಯ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಬೇಕು.
Medical Examination of a Child       ಮಗುವಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ
27 1 The medical examination of a child in respect of whom any offence has been committed under this Act, shall, notwithstanding that a First information Report or complaint has not been registered for the offences under this Act be conducted in accordance   with section  I64A of the Code of Criminal Procedure, 1973 27 1 ಈ ಕಾಯಿದೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಅಪರಾಧಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸ್ ದೂರು ಅಥವಾ ಪ್ರಥಮ ವರ್ತಮಾನ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೂ, ಅಪರಾಧ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ 1973 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 164 ಎ ರಂತೆ ಮಗುವಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು.
2 In case the victim is a girl child, the medical  examination shall be conducted by a woman doctor 2 ಬಲಿಪಶು ಹೆಣ್ಣುಮಗುವಾಗಿದ್ದರೆ, ಆ ಮಗುವಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಮಹಿಳಾ ವೈದ್ಯರೇ ನಡೆಸಬೇಕು.
3 The medical examination shall be conducted  in the presence  of the parent of the child or any other person in whom the child reposes  trust or confidence. 3 ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಮಗುವಿನ ಪೋಷಕರ ಅಥವಾ ಮಗು ನಂಬುವ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡುವ ಯಾವುದೇ ಇತರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕು.
4 Where. in case the parent of the child or other person referred  to in sub-section  (3) cannot  be present,  for any reason,  during  the medical  examination  of the child, the medical examination  shall be conducted  in the presence  of a woman  nominated  by the head of the medical  institution 4 ಉಪ ಸೆಕ್ಷನ್ (೩)ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಗುವಿನ ಪೋಷಕರು ಅಥವಾ ಮಗು ನಂಬುವ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡುವ ಯಾವುದೇ ಇತರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹಾಜರಾಗದಿದ್ದರೆ, ವ್ಯದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಸೂಚಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಬೇಕು.

 

CHAPER VII / ಅಧ್ಯಾಯ 7

SPECIAL COURTS / ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು

 

      Designation of  Special Courts       ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ
28 1 For the purposes of providing a speedy trial, the State Government shall in consultation with the Chief Justice of the High Count, by notification  in the Official Gazette designate for each district, a Court of Session to be a Special  Court to try  the offences under the Act:

Provided that if a Court of Session is notified as  a  children’s court under the Commissions   for Protection   of Child Rights Act, 2005 or a Special  Court designated for

Application for Code of Criminal Procedure, 1973 to

proceedings

before a

Special Court.

similar  purposes  under any other law for the time being in force,  then, such court shall be deemed  to be a Special Court under this section.

28 1 ಪ್ರಕರಣಗಳ ತ್ವರಿತ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರೊಡನೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಪರಾಧಗಳ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯವೆಂದು ಸೂಚಿಸಿ ಅಧೀಕೃತ ರಾಜಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು.

 

ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗಗಳು ಕಾಯಿದೆ 2005 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮಕ್ಕಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಉದ್ದೆÃಶಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳನ್ನು ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು.

2 While trying an offence  under this Act, a Special  Court shall also try an offence [other  than the offence  referred  to in sub-section  (I)], with which the accused  may, under the Code of Criminal  Procedure,  1973, be charged at the same trial. 2 ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯ ಅಪರಾಧಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವಾಗ (ಉಪ-ಸೆಕ್ಷನ್ (1) ಸೂಚಿಸಿರುವ ಅಪರಾಧಗಳ ಹೊರತಾಗಿ) ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು, ಆಪಾದಿತನನ್ನು ಅಪರಾಧ ಸಂಹಿತೆ 1973 ರಡಿಯಲ್ಲೂ  ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಅದೇ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
3 The Special Court constituted under this Act, notwithstanding anything in the Information Technology Act, 2000,  shall have jurisdiction   to try offences  under section  678 of that Act in so far as it relates to publication or transmission of sexually explicit material depicting children in any act, or conduct or manner or facilitates abuse of children online. 3 ಈ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯಿದೆ 2000 ರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ದರೂ, ಸೆಕ್ಷನ್ 671 ರಡಿ ಅಪರಾಧಗಳೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿರುವ ಕೃತ್ಯಗಳು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾವುದೆ ರೀತಿಯ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಚಿತ್ರಗಳಿರುವಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ಅಥವಾ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಆಪರಾಧಿಕ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.
Presumptions as to certain offences ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು
29 Where a person is prosecute for committing or abetting or attempting to commit any offences under section 3,5, 7 and section 9 of this Act, the special court shall presume, that  such person are committed or abetted or attempted to commit the offence, as the case may be unless the contrary is proved. 29 ಈ ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 3, 5, 7 ಮತ್ತು 9 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವಂತಹ ಆಪರಾಧಿಕ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಅಥವಾ ಮಾಡು ಕುಮ್ಮಕ್ಕಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಆಪಾದನೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೆ ವ್ಯಕ್ತಿ/ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಇಂತಹ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುವವರೆಗೆ ಅವರು ಇಂತಹದೊಂದು ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೇ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಭಾವಿಸುತ್ತದೆ.
Presumption of culpable mental state ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹವಲ್ಲದ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಕುರಿತು ಪರಿಭಾವನೆ
30 1 In any prosecution for any offence  under  this Act which  requires a culpable mental state on the part of the accused, the Special Court shall presume  the existence of such mental state but it shall be a defence for the accused  to prove the fact that he had no such mental state with respect  to the act charged  as an offence in that prosecution 30 1 ಈ ಕಾಯಿದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆರೋಪಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆಯಿದ್ದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆಪಾದನೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಂತಹ (ಸಾಮನ್ಯ) ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಯೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು /ಆದರೆ, ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಆಪಾದನೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿಮಿತ ತನಗೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಪುರಾವೆ ಒದಗಿಸಿ ಸಾಬೀತು ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಪಾದಿತನಾಗುತ್ತದೆ.
2 For the purposes of this section, a fact is said to be proved only when the Special Court believes it to exist beyond reasonable doubt and not merely when its existence is established by a preponderance of probability. 2 ಈ ವಿಭಾಗದ ಉದ್ದೆÃಶಕ್ಕಾಗಿ, ಒಂದು ವಾಸ್ತವ ವಿಚಾರವನ್ನು, ಅದರ ಇರುವಿಕೆ/ಸಂಭವನೀಯತೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಿದಾಗ, ಅಂದರೆ, ಇದ್ದಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಕೇವಲ ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೊಡುವ ಹೇಳಿಕೆ/ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯದೆದುರು ಪುರಾವೆ ಒದಗಿಸದಂತಾಗುತ್ತದೆ.
Explanation:- In this section, “culpable mental state” includes intention,  motive, knowledge  of a fact and the belief in, or reason to believe,  a fact. ವಿವರಣೆ: ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ “ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹವಲ್ಲದ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ” ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಉದ್ದೆÃಶ, ಮಾಹಿತಿ, ತಿಳಿದಿರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಕುರಿತು ಅರಿತಿರುವ ಮತ್ತು ಅರಿತಿರಬಹುದೆಂದು ಭಾವಿಸುವುದೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿದೆ.
31 Save as otherwise  provided in this Act, the provisions  of the Code of Criminal Procedure,  1973 (including the provisions as to bail and bonds)  shall apply to the proceedings before a Special Court and for the purposes  of the said provisions,  the Special Court shall be deemed to be a Court of Sessions  and the person conducting  a prosecution  before a Special Court,  shall be deemed to be a Public Prosecutor. 31 ಈ ಕಾಯಿದೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳದ ಹೊರತು, ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಂಹಿತೆ 1973 (ಜಾಮೀನು ಮತ್ತು ಬಾಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನೂ ಸೇರಿದಂತೆ)ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯದೆದುರು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು.
3 No order made by the Special Count shall be deemed to be invalid merely by any subsequent   proof that the age of a person as determined   by it under sub-section (2) was not the correct age of that person. 3 ಈ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತೀರ್ಪು ನೀಡದ ಮೇಲೆ, ನಂತರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಹುದಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ (ಆಪಾದಿತರು ಅಥವಾ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಈಡಾದವರ) ವಯಸ್ಸಿನ ಪುರಾವೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಕಾಯಿದೆಯ ಉಪಸೆಕ್ಷನ್ (2)ರಂತೆ ಹೇಳಿರುವ ವಯಸ್ಸು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದು ತೋರಿಸಿದರೂ, ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಲಯವು ಹೊರಡಿಸುವ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದೇಶನ/ತೀರ್ಪು ಅಮಾನ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
      Period of recording of evidence of child and disposal of case       ಮಗುವಿನಿಂದ ಸಾಕ್ಷಿ ಪಡೆದು ದಾಖಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಕರಣದ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಸಮಯದ ಅವಧಿ
35 1 The evidence of the child shall be recorded within a period of thirty days of the Special Court taking cognizance of the offence and reasons for delay, if any, shall be recorded by the Special Court. 35 1 ಮಗುವಿನಿಂದ ಸಾಕ್ಷಿ ಪಡೆದು ದಾಖಲಿಸಲು ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದ ಸಮಯದಿಂದ 30 ದಿನದೊಳಗೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ತಡ/ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಹದುಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನೂ ದಾಖಲಿಸಿ, ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದ ಮಗುವಿನಿಂದ ಸಾಕ್ಷಿ ಪಡೆದು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
2 The Special  Court shall complete  the trial, as far as possible, within a period  of one year from the date of taking cognizance of the offence 2 ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಸಬೇಕು, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಮುಗಿಸಬೇಕು.
      Child not to see accused at the time of testifying       ಸಾಕ್ಷಿ ನೀಡುವಾಗ ಮಗು ಆಪಾದಿತನನ್ನು ನೋಡಬಾರದು
36 1 The Special Court shall ensure that the child is not exposed in any way to the accused   at the time of recording   of the evidence,   while at the same time ensuring that the accused is in a position to hear the statement of the child and communicate with his advocate. 36 1 ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಾಗ ಮಗುವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಆಪಾದಿತನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಾರದಿರುವುನ್ನು ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಪಾದಿತನು ಮಗುವಿನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಳುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ವಕೀಲರ ಜೊತೆ ಸಂವಹಿಸುವುದನ್ನೂ ಸಹ ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು.
2 For the purposes of sub-section   (I), the Special Court may record the statement of a child through video conferencing or by utilising single  visibility mirrors or curtains or any other  device. 2 ಉಪ ಸೆಕ್ಷನ್ (೧)ರ ಉದ್ದೆÃಶಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮಗುವಿನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಸಮಾವೇಶದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಒಮ್ಮುಗವಾಗಿ ಕಾಣಬಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿ/ಗಾಜು ಅಥವಾ ಪರದೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಸಾಧನಗಳ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಬಹುದು.
    Trials to be conducted in Camera       ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಗೋಪ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಸುವುದು 
37 The Special Court shall try cases in camera and in the presence  of the parents  of the child or any other person  in whom  the child has trust or confidence:

 

Provided that where the Special Court is of the opinion that the child needs to be examined  at a place other than the court, shall proceed  to issue a commission in accordance with the provisions   of section  284 of the Code of Criminal  Procedure,  1973.

37 ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಗುಪ್ತವಾಗಿ (ಇನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ) ನಡೆಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಪೋಷಕರು ಅಥವಾ ಮಗು ನಂಬಿಕೆ ಅಥವ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡುವ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರಬೇಕು.

ಅದರೆ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮಗುವಿನ ವಿಚಾರಣೆÀಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರೆ, ಅಪರಾಧ ಸಂಹಿತೆ 1973ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 284 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿ ಮುಂದುವರೆಯಬಹುದು.

38 1 Wherever necessary, the Court may take the assistance of a translator or interpreter having such qualifications, experience and on payment of such fees as may be prescribed, while recording the evidence of the child. 38 1 ಅವಶ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮಗುವಿನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅªಶ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಮತ್ತು ಅನುಭವವಿರುವ ಭಾಷಾಂತರಕಾರರನ್ನು ಅಥವಾ ದುಭಾಷಿಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಿ ಅವರ ನೆರವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
      Assistance of an interpreter or expert while recording evidence of child       ಮಗುವಿನ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಾಗ (ಮಗುವಿನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು) ಅರ್ಥೈಸುವವರು ಅಥವಾ ತಜ್ಞರ ನೆರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.
2 If a child has a mental or physical  disability, the Special Court may take the assistance of a special  educator  or any person  familiar with the manner  of communication   of the child or an expert  in that field, having  such qualifications,   experience   and on payment  of such fees as may be prescribed   to record  the evidence  of the child. 2 ಮಗು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ವಿಕಲಾಂಗತೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮಗುವಿನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಥವಾ ಮಗುವಿನ ಸಂವಹನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಥವಾ ಈ ಕ್ಷೆÃತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಭವವಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು   ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಿ ಅವರ ನೆರವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

 

CHAPTER IX / ಅಧ್ಯಾಯ 9

MISCELLANEOUS / ಇತರೆ

 

      Guidelines for child to take assistance of experts, etc       ಮಗು ತಜ್ಞರು ಮತ್ತಿತರ ಸಹಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು
39 1 Subject to such rules as may be made  in this behalf, the State Government shall prepare guidelines for use of non-governmental organisations, professionals and experts or persons having  knowledge of psychology, social work, physical health, mental health and child development  to be associated with the pre-trial and trial stage to assist  the child. 39 1 ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರೂಪಿಸುವ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮನಃಶಾಸ್ತç, ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತç, ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ವಯಂಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ, ವೃತ್ತಿನಿರತರಿಗೆ, ತಜ್ಞರಿಗೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಸಹಾಯ ನೀಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ತಯ್ಯಾರಿಸಬೇಕು.
Right of a child to take assistance of legal practitioner       ಕಾನೂನು ಸೇವೆ ನೀಡುವವರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮಗುವಿನ ಹಕ್ಕು
40 2 Subject  to the proviso  to section  301 of the Code of Criminal Procedure, 1973 the family or the guardian of the child shall be entitled to the assistance of a legal counsel of their choice  for any offence  under  this Act:

 

Provided that if the family or the guardian of the child is unable to afford a legal counsel, the Legal Services Authority shall provide a lawyer to them.

40 2 ಅಪರಾಧ ಸಂಹಿತೆ 1973 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 301 ರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಮಗುವಿನ ಪೋಷಕರು ಅಥವಾ ವಾರಸುದಾರರು ಅವರ ಇಚ್ಚೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾನೂನು ನೆರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಿರುತ್ತಾರೆ.

 

ಮಗುವಿನ ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ವಾರಸುದಾರರು ಕಾನೂನು ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಶಕ್ತರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವಕೀಲರನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು.

Provision of sections 3 to 13 not to apply in certain cases       ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ರಿಂದ 13 ರ ವರೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗದಿರುವುದು
41 The provisions   of sections 3 to 13 (both inclusive)  shall not apply in case of medical examination or medical  treatment of a child when such medical examination or medical treatment is undertaken with consent of his parents or guardian 41 ಮಗುವಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಪೋಷಕರ ಅಥವಾ ವಾರಸುದಾರರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದು ಈ ರೀತಿಯ  ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ನಡೆಸುವಾಗ ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ರಿಂದ 13 ರಲ್ಲಿ (ಎರಡೂ ಸೇರಿದಂತೆ) ಸೂಚಿಸಿರುವುದು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
Alternative punishment        ಪರ್ಯಾಯ ಶಿಕ್ಷೆ
42 Where  an act or omission  constitute   an offence punishable under this Act and also under  any other law for the time being in force, then, notwithstanding   anything contained in any law for the time being in force, the offender  found  guilty of such offence  shall  be liable to punishment only  under  such law or this Act as provides for punishment which is greater in degree 42 ಈ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ಮತ್ತು ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಯಾವುದೆ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹವೆಂದು ನಮೂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಕೃತ್ಯ ಅಥವಾ ಲೋಪಕ್ಕೆ, ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿದೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ದರೂ, ಆಪಾಧಿತನು ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಈ ಕಾಯಿದೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಕಾಯಿದೆಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗುತ್ತಾನೆ.

 

43 The Central Government and every State Government, shall take all measures to – 43 ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು
Public Awareness about Act

 

ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಕಾಯಿದೆ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು
(a) The provisions  or this Act are given wide publicity  through  media  including the television,  radio and the print media at regular  intervals to make the general public, children  as well as their  parents  and guardians  aware  of the provisions  of this Act (a) ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರಿಗೆÉ ಮತ್ತು ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ದೂರದರ್ಶನ, ಬಾನುಲಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ಅವಧಿಗೊಮ್ಮೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಚಾರ ನೀಡಬೇಕು
(b) The officers of the Central Government  and the State Governments  and other concerned  persons (including  the police  officers)  are imparted  periodic  training  on the matters relating to the implementation of the provisions  of the Act (b) ಈ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಜಾರಿಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ (ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ) ಕಾ¯ಕಾಲಕ್ಕೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು.
Monitoring of Implementation of Act ಕಾಯಿದೆಯ ಜಾರಿ ಕುರಿತು ಉಸ್ತುವಾರಿ
44 1 The National Commission for Protection of Child Rights constituted   under section 3, or as the case may be, the State Commission for Protection   of Child Rights constituted   under  section  17, of the Commissions  for Protection  of Child  Rights Act, 2005, shall, in addition   to  the functions assigned to them under that Act, also monitor the implementation  of the provisions of this Act in such manner as may be prescribed. 44 1 ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಆಯೋಗಗಳು ಕಾಯಿದೆ 2005 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾದ ರಾಷ್ಟಿçÃಯ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗ ಅಥವಾ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 17 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾದ ರಾಜ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ತಾವು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಂಶಗಳ ಜಾರಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು
2 The National Commission  or, as the case may be, the State Commission, referred  to in sub-section (I), shall, while  enquiring  into any matter  relating  to any offence under  this Act, have the same powers as are vested in it under the Commissions  for Protection  of Child Rights Act, 2005. 2 ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉಪ ಸೆಕ್ಷನ್ (1)ರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ  ರಾಷ್ಟಿçÃಯ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗಗಳು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗ ಕಾಯ್ದೆ 2005 ರಲ್ಲಿ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
3 The National Commission  or as the case may be, the State Commission, referred to in sub-section (I), shall,  also include,  its activities  under  this section,  in the annual  report referred  to in section  16 of the Commissions for Protection of Child Rights Act 2005 . 3 ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉಪ ಸೆಕ್ಷನ್ (1)ರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ  ರಾಷ್ಟಿçÃಯ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗ ಕಾಯ್ದೆ 2005 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 16 ರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು (ಈ ಕಾಯಿದೆಯ ಜಾರಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು) ಈ ಸಕ್ಷೆನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
45 1 The Central Government may, by notification in the Official Gazette make rules for carrying out the purposes of this Act. 45 1 ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಉದ್ದೆÃಶಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ರಾಜಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು.
Powers to make rules       ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ
2 In particular, and without prejudice  to the generality of the foregoing  powers,  such rules may provide for all or any of the following  matters, namely:- 2 ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ, ಮತ್ತು ಈ ನಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಬಹುದಾದ ಯಾವುದಾ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕುರಿತು ಪೂರ್ವಗ್ರಹವಿಲ್ಲದೆ, ಈ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕುರಿತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ಅವು:
a the qualifications  and experience of, and the fees payable to, a translator or an interpreter, a special educator or any person familiar with the manner of communication  of the child or an expert in that field under sub-section  (f) of section 19; sub-sections  (2) and (3) of section  26 and section  38: a ಸೆಕ್ಷನ್ 19ರ ಉಪ ಸೆಕ್ಷನ್ (ಎಫ್); ಸೆಕ್ಷನ್ 26 ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷನ್ 38 ರ ಉಪಸೆಕ್ಷನ್ (2) ಮತ್ತು (3)ರಡಿಯಲ್ಲಿ ದುಬಾಷಿಗಳು, ಭಾಷಾಂತರಕಾರರ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಥವಾ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ಸಂವಹಿಸುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಥವಾ ಆ ಕ್ಷೆÃತ್ರದ ಪರಿಣಿತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಅನುಭವ ಮತ್ತು ನೀಡಬೇಕಾದ ಶುಲ್ಕ
b Care and protection and emergency medical treatment of the child under sub-section (5) of section 19. b ಸೆಕ್ಷನ್ 19 ರ ಉಪಸೆಕ್ಷನ್ (5)ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆ ಹಾಗು ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
c the payment  of compensation   under  sub-section   (8) of section  33; c ಸೆಕ್ಷನ್ 33 ರ ಉಪಸೆಕ್ಷನ್ (8)ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಿಕೆ
d the manner of periodic monitoring of the provisions  of the Act under sub-section (J) of section  44. d ಸೆಕ್ಷನ್ 44 ರ ಉಪಸೆಕ್ಷನ್ (ಜೆ)ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಂಶಗಳ ಜಾರಿಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
3 Every rule made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session.  for a total period  of thirty days which may be comprised   in one session  or in two or more  successive   sessions.  and if, before  the expiry of the session  immediately  following  the session  or the successive  sessions  aforesaid, both Houses  agree  in making  any modification   in the rule or both Houses  agree that the rule should  not be made.  the rule shall thereafter  have effect  only  in such  modified  form or be of no effect,  as the case  may be; so, however. that any such modification   or annulment  shall be without  prejudice  to the validity  of anything previously   done  under  that rule. 3 ಈ ವಿಭಾಗದಡಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಕಾಯಿದೆ ಕುರಿತು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿ ನಿಯಮವನ್ನು ಆದಷ್ಟೂ ಬೇಗನೆ, ಕನಿಷ್ಟ 30 ದಿನಗಳ ಅಧಿವೇಶನವಿರುವ, ಒಂದೇ ಅವಧಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಥವಾ ತಕ್ಷಣವೇ ನಡೆಯುವ ಎರಡನೇ ಸತತ ಅವಧಿಯ ಸಂಸತ್ ನಡೆಯುವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಭಯ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿ, ಎರಡೂ ಸದನದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅವರು ಒಪ್ಪುವ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪದಿರುವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಜಾರಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿ; ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ವಜಾ ಮಾಡಿರುವುದು ಯಾ ಸೇರಿಸಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ, ಈ ಕಾಯಿದೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಈ ಹಿಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾದ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಚ್ಯುತಿ ಬಾರದಂತೆ/ ಪೂರ್ವಗ್ರಹವಿಲ್ಲದಂತೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು.
Powers to remove difficulties       ಕ್ಲಿಷ್ಟತೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಅಧಿಕಾರ
46 1 If any difficulty  arises in giving effect to the provisions of this Act, the Central Government  may,  by  order published   in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as may appear  to it to be necessary or expedient for removal of the difficulty:

Provided that no order shall be made under this section after the expiry of the period of two years from the commencement of this Act.

46 1 ಈ ಕಾಯಿದೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು, ಅಧಿಕೃತ ರಾಜಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಆದೇಶದಂತೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿ, ಮೂಲ ಕಾಯಿದೆಗೆ ಚ್ಯುತಿ ಬಾರದಂತೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಥವಾ ಸಮಯೋಚಿತವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ, ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು.

ಆದರೆ, ಈ ಕಾಯಿದೆ ಜಾರಿಯಾದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

2 Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament. 2 ಹೀಗೆ ಮಾಡಲಾದ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟೂ ಬೇಗನೆ ಸಂಸತ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆಯಬೇಕು.

 

SCHEDULE

[See section 2(c)]

ARMED FORCES AND SECURITY FORCES CONSTITUTED UNDER

 

(a) The Air Force Act 1950 (45 of 1950) (a) ವಾಯುದಳ ಕಾಯಿದೆ  1950
(b) The Army Act, 1950 (46 of 1650) (b) ಸೈನಿಕ ದಳ  ಕಾಯಿದೆ 1950
(C) The Assam Rifles Act 2006 (47 of 2006) (C) ಅಸ್ಸಾಂ ರೈಫಲ್ಸ್ ಕಾಯಿದೆ 2006
(d) The Bombay Home Guards Act,  1947 (3 of 1947) (d) ಬಾಂಬೆ ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಕಾಯಿದೆ 1947
(e) The Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) (e) ಗಡಿ ರಕ್ಷಣಾ ದಳ ಕಾಯಿದೆ 1968
(f) The Industrial Security Force Act, 1949 (66 of 1949) (f) ಕೈಗಾರಿಕಾ ರಕ್ಷಣಾ ದಳ ಕಾಯಿದೆ 1949
(g) The Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949) (g) ಕೇಂದ್ರ ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ ಕಾಯಿದೆ 1949
(h) The Coast Guard Act. 1978 (30 of 1978) (h) ಸಾಗರ ತೀರ ಕಾವಲು ಪಡೆ ಕಾಯಿದೆ 1978
(i) The Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946) (i) ದೆಹಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಯಿದೆ 1946
(j) The Indo-Tibetan  Border Police  Force Act, 1992 (35 of 1992) (j) ಇಂಡೋ-ಟಿಬಟನ್ ಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ದಳ ಕಾಯಿದೆ 1992
(k) The Navy Act, 1957 (62 of 1957) (k) ನೌಕಾದಳ ಕಾಯಿದೆ 1957
(l) The National  Investigation  Agency Act, 2008 (34 of 2008) (l) ರಾಷ್ಟಿçÃಯ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾಯಿದೆ 2008
(m) The National Security Guard Act, 1986 (47 of 1986) (m) ರಾಷ್ಟಿçÃಯ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ ಕಾಯಿದೆ 1986
(n) The Railway Protection Force Act, 1957 (23 of 1957) (n) ರೈಲ್ವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ 1957
(o) The Sashastra Seema Bal Act, 2007 (53 if 2007) (o) ಸಶಸ್ತç ಸೀಮಾ ಬಲ ಕಾಯಿದೆ 2007
(p) The Special Protection Group Act, 1988 (34 of 1988) (p) ವಿಶೇಷ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಕಾಯಿದೆ 1988
(q) The Territorial Army Act, 1948 (56 of 1948) (q) ಗಡಿ ಸೈನ್ಯ ಕಾಯಿದೆ 1948
(r) The State police  forces (including  armed  constabulary)   constituted   under the State laws to aid the civil powers  of the State and empowered  to employ  force during  internal disturbances or otherwise  including armed  forces as defined  in clause (a) of section 2 of the Armed Forces (Special Powers) Act. 1958 (28 of 1958). (r) ರಾಜ್ಯ ಕಾಯಿದೆಗಳಂತೆ, ರಾಜ್ಯದ ನಾಗರೀಕ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಆಂತರಿಕೆ ಪ್ರಕ್ಷÄಬ್ಧತೆಯನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸಲು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ದಳಗಳು (ಸಶಸ್ತç ಪೊಲೀಸರನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡು) ಮತ್ತು ಸಶಸ್ತç ಪಡೆಗಳ (ವಿಶೆಷಾಧಿಕಾರ) ಕಾಯಿದೆ 1958 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ರ ಕ್ಲಾಸ್ (ಎ)ರಂತೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಶಸ್ತç ದಳಗಳು.

 

 

V.K. BHASIN

Secretary to the Government of India

 

 

 

 

 

 

 

0DL-(N)O4/0007l2006-08
Extraordinary

Part II / Section I

ಅಸಾಧಾರಣ

ಭಾಗ / ಖಂಡ

Published by Authority

No. 6, New Delhi, Thursday, January 11, 2007 / Pausa 21, 1928

 

ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಕಟಿತ

ನಂ. , ನವದೆಹಲಿ, ಗುರುವಾರ, ಜನವರಿ ೧೧, ೨೦೦೭ / ಪೌಸ ೨೧, ೧೯೨೮

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (Legislative Department)

 

ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಮಂತ್ರಾಲಯ

(ಶಾಸನÀ ವಿಭಾಗ)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 10th January, 2007, and is here by published for general information:-

 

ಸಂಸತ್ ಮುಂದಿನ ಕಾಯ್ದೆ ಗೆ ೨೦೦೭ರ ಜನವರಿ ೧೦ರಂದು ರಾಷ್ಟಾçಧ್ಯಕ್ಷರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
THE PROHIBITION OF CHILD MARRIAGE ACT, 2006

No.6 of 2007

[10th January, 2007.]

 

ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ, ೨೦೦೬

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ೨೦೦೭ರ

(೧೦ ಜನವರಿ ೨೦೦೭)

An Act to provide for the prohibition of solemnisation of child marriages and for matters connected therewith or incidental thereto.   ಭಾರತ ಗಣರಾಜ್ಯದ ೫೭ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಯಿದೆಯಾಗಿ ಮುಂದಿನಂತೆ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
Be it enacted by Parliament in the Fifty-seventh Year of the Republic of India as follows:

 

ಭಾರತ ಗಣರಾಜ್ಯದ ೫೭ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಯಿದೆಯಾಗಿ ಈ ಮುಂದಿನಂತೆ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿವಾಹಿತ ಕಿಶೋರಿಯರ ಸಶಕ್ತೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

Initiative for Married Adolescent Girls’ Empowerment

                              ಪರಿವಿಡಿ

ಕನ್ನಡ English
ಕ್ರ.ಸಂ ವಿಷಯ Subject
01. ಪೀಠಿಕೆ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು  Introduction, Meaning and Definitions
02. ವಿವಾಹಿತ ಕಿಶೋರಿಯರ ಸಶಕ್ತೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (IMAGE)  Initiatives of Married Adolescent Girls’

 Empowerment (IMAGE)                                

03. ಕಾಯ್ದೆ, ಕಾನೂನುಗಳು-ಆದೇಶ ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ, ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ದಂಡ  Acts, Laws-CIrculars, Amendment,

 Punishment and Penalty

3.1 ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ(ತಿದ್ದುಪಡಿ), 2016 (ಜಾರಿ ಮಾರ್ಚ್ 2018)  Child Marriage Prohibition Act

 (Amendment), 2016(Implementation

 March 2018)

3.2 ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ, 2012  Protection of Children from Sexual Offences  Act, 2012
3.3   ಮಕ್ಕಳ ನ್ಯಾಯ, 2015 ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ                        

    ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿ

 Juvenile justice (care and protection) Act, 2015 and Child Welfare Committee
3.4   ಸಮಗ್ರ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು        

    ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಘಟಕ

 Integrated Children Protection Scheme and District Child Protection Unit
3.5 ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ 1098   ChildLine-1098
3.6 ಅನೈತಿಕ ಸಾಗಣೆ(ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ) ಕಾಯ್ದೆ, 1956   Immoral Traffic(Prevention) Act, 1956
3.7 ಕೌಟುಂಬಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ, 2005  Protection of Women from Domestic

 Violence, 2012

3.8 ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ, 1860  Indian Penal Code
3.9 ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಂಹಿತೆ, (ತಿದ್ದುಪಡಿ), (Cr.P.C), 2005  Criminal Procedure Code (Amendment), 2005
3.10 ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಒಡಂಬಡಿಕೆ, ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳು  Child Rights Conventions and Sustainable Development Goals
3.11 ಗರ್ಭಪಾತದ ಹಕ್ಕು    Right to Abortion
04. ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳ ಪಾತ್ರ

 1. ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
 2. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ
 3. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
 4. ಸಮಾಜಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
 5. ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು

    ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್

 1. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ
 2. ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ
 3. ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತರ ಇಲಾಖೆ
  Role of the Government Department

 1. Dept of Women and Child Development
 2. Health Dept
 3. Education Dept
 4. Social Welfare Dept
 5. Rural Development and Panchayat Raj
 6. Police Dept
 7. News and Informations
 8. Dept of Minority
   05. ಕಾನೂನು ತೀರ್ಪುಗಳು- (ಕರ್ನಾಟಕ)

a.ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ-2013

b. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು-2017

 Judgements-(Karnataka)

    A.High Court  Judgement,   

    Dharwad-2013

B.Supreme Court Judgement-2017

  06. ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಸಮಾಲೋಚನೆ, 27-28 ಡಿಸೆಂಬರ್, 2018      State level consultation on Child

     marriage, 27th-28th Dec 2018

07 ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಮತ್ತು ಯಶೋಗಾಥೆಗಳು  Case stories and Success stories
08. ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ(Statistics)  Data Analysis
8.1 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ (NFHS)  National Family Health Survey
8.2 ಜನಗಣತಿ-2011   Census-2011
8.3 ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿಗಳು Newspaper reports/Media Coverage
8.4 ಸಮೀಕ್ಷೆ/ಅಧ್ಯಯನ/ ವರದಿಗಳು/ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು Survey/ Study Reports/ Circulars
8.5 ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳು Journals
8.6. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ/ಜನರ ಹೇಳಿಕೆ   Public Opinion
09 ತರಬೇತುದಾರರ ಕೈಪಿಡಿ  Training Module
 1. ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ
 2. ಸೂಚಿತ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
 1. Training Schedule
 2. Reference material
10 ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು

 1. ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ, ಬೀದರ್
 2. ಸೇವಕ್, ಬೆಳಗಾವಿ
 3. ರೀಚ್-ಬಾಗಲಕೋಟೆ
 4. ಪಿ.ಎಂ.ಎಸ್.ಆರ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ
 5. ಟಿಡಿಎಚ್, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ
 6. ಟಿ.ಡಿ.ಎಚ್-ಎನ್.ಎಲ್
 7. ಸಿ.ಆರ್.ಟಿ
IMAGE partner organisations

 1. Vidyaniketan, Bidar
 2. SEVAK, Belagavi
 3. REACH, Bagalkot
 4. PMSR, Chamarajanagar
 5. TdH, Bagepalli
 6. Terre des Homme-NL
 7. Child Rights Trust  

 

 • ಪೀಠಿಕೆ

 

ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಲವಧುಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇ.47ರಷ್ಟು ಬಾಲಕಿಯರನ್ನು 18 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ ದೊರೆತು 60 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಚ್ಚಳಿಯದಂತೆ ಉಳಿದು ಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿ, ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ, ಮಕ್ಕಳ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಸಾಗಾಟಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರ, ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಗಳು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮೂಲ ತೆರೆದು ನೋಡಿದಾಗ, ಅಗೆದಷ್ಟು ಆಳದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕುರುಹುಗಳೇ ಸಿಗದಂತೆ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿರುತ್ತವೆ. ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ಎಂಬುದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆ. ಸರ್ಕಾರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ದೇಶ. ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಮುಕ್ತ ರಾಜ್ಯಗಳು, ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹಗಳು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ರಾಜ್ಯಗಳು, ಆದರೇ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿದಾಗ ಈಗಲೂ ಸಹಿತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲಿವೆ.

ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೂದಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೆಂಡದಂತೆ, ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣದಿದ್ದರೂ, ತಾಗಿಸಿದ ಬಿಸಿ ಅಗಾಧವಾದದ್ದು. ಅದರ ಬೇಗೆಯಲ್ಲಿ ಎದೆಷ್ಟೋ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಕನಸುಗಳು, ಆಸೆ, ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿಯಾಗಿವೆ. ಆಡುವ, ಕಲಿಯುವ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸದೇ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಮನೆಯ ಆಳಾಗಿ, ಭೋಗದ ವಸ್ತುವಾಗಿ,  ಬಾಲ್ಯದ ಸವಿಯನ್ನೇ ಸವಿಯದೇ ಬದುಕನ್ನೇ ಸವೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 2006ರಿಂದ ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ 18 ವರ್ಷ ದಾಟದ ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು 21 ವರ್ಷ ದಾಟದ ಗಂಡು ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ಅಪರಾಧ. ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಟ 1 ವರ್ಷದಿಂದ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾರಾಗೃಹ ವಾಸ ಮತ್ತು ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಖಾಂತರ ದೇಶದ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುದ್ಧಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಆದರೇ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೃಕ್-ಶ್ರವಣ ಹಾಗೂ ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿಷಯಗಳು ಜನರಿಗೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು, ಭಿತ್ತರಿಸುವ ವಿಷಯಗಳು ಎಣಿಕೆಗೆ ನಿಲುಕುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆ, ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯ್ದೆ, ಕಾನೂನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಮುದಾಯದ ನೇರ ಭೇಟಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಾಸ್ತವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರ, ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಾಂದಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಸರ್ಕಾರದ ಅದೇಷ್ಟೋ ಯೋಜನೆಗಳು ಜನಪರವಾಗಿದ್ದರೂ ಗ್ರಾಮದ ತಳಮಟ್ಟದ ಜನರ ಬದುಕಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಾಹಿತಿ ಅಭಾವವೋ ಅಥವಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಪ್ರಭಾವವೋ ಅರಿಯುವುದು ಕಷ್ಟ. ಹಲವಾರು ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಚೈಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 700ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಭಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹಗಳನ್ನು ತಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಮೇಜ್ ಯೋಜನೆಯೂ ಸಹ ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ತಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲ ಉದ್ಧೇಶ ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹದ ತಡೆ ಹಾಗೂ ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹಿತ ಕಿಶೋರಿಯರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಪುನರ್ವಸತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.

 

ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು

ಬಾಲ್ಯ

ಬಾಲ್ಯವು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹದಿಹರೆಯದವರೆಗಿನ ವಯೋವಧಿ. ಪಿಯಾಜಿ ಅವರ ಅರಿವು ಸಂಬಂಧಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಲ್ಯವು ಎರಡು ಹಂತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಹಂತ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವಿಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಹಂತ. ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ದಟ್ಟತನ (ನಡೆಯಲು ಕಲಿಯುವ ಹಂತ), ಮುಂಚಿನ ಬಾಲ್ಯ (ಆಟದ ವಯಸ್ಸು), ಮಧ್ಯ ಬಾಲ್ಯ (ಶಾಲೆಯ ವಯಸ್ಸು) ಮತ್ತು ಹದಿಹರೆಯದ (ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆ ನಂತರದ ಹಂತ) ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಲ್ಯದ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನೋಭಾವ ರಚನೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು.

ಬಾಲ್ಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ೧೭ನೇ ಮತ್ತು ೧೮ನೇ ಶತಮಾನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸಿತು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಜಾನ್ ಲಾಕ್‍ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆಯಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ, ಈ ಘಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಲವು ವೇಳೆ ವಯಸ್ಕರ ಅಪೂರ್ಣ ಸ್ವರೂಪಗಳೆಂದು ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಮರಣ, ವಿಪರೀತ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ, ವಿಪರೀತ ಹಿಂಸೆ, ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸ್ಥಳಾಂತರ, ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿರುವುದು, ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರುವುದು ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹಗಳು ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಎಂಟು ಜೀವನ ಘಟನೆಗಳೆಂಡು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಾಲ್ಯವು ಸಂತೋಷ, ಆಶ್ಚರ್ಯ, ತಲ್ಲಣ ಮತ್ತು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಎಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು, ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮ ಸಿಗುತ್ತದೆಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮತ್ತು ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು.

ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ

18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯೋಮಾನದ ಹುಡುಗಿಗೆ ಅಥವಾ 21 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯೋಮಾನದ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಮದುವೆಯಾದರೆ ಅಥವಾ ಮದುವೆ ಮಾಡುವ ಕ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟರೆ ಅದು ‘ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ’(ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ, 2006ರ ಪ್ರಕಾರ)

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ:

ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹದ ಪದ್ದತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ರಾಜಸ್ಥಾನ್, ಗುಜರಾತ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ಬಿಹಾರ್ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮದುವೆಯ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ವಯಸ್ಸುಗಳನ್ನು ದೃಢ ಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಬದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ವಿವಾಹವನ್ನು ನೊಂದಣಿ ಮಾಡಿಸುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹಗಳು ನುಸುಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

“ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, 2005,” (ಭಾರತ ಸರಕಾರದ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವಂತೆ) 2010ರಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡೆದು ಹಾಕಲು ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಭಾರಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದರೂ ಈ ಯೋಜನೆ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿದೆ.

UNICEF’ನ “ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್-2009” ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 47%ರಷ್ಟು ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರು 20–24 ವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಣ್ಣುಗಳು ಕಾನೂನಿನ ವಿರೋಧವಾಗಿ 18 ವಯಸ್ಸಿನೊಳಗೇ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, 56% ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದವರು. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆವ ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹಗಳಲ್ಲಿ 40% ಭಾರತದಲ್ಲೇ ನಡೆಯುವಂತಹುದು ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿ

 

 1. ವಿವಾಹಿತ ಕಿಶೋರಿಯರ ಸಶಕ್ತೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

(IMAGE-K: Initiatives for Married Adolescent Girls Empowerment- Karnataka)

 

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಾಲವಧುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದ ಶೇ.47ರಷ್ಟು ಬಾಲಕೀಯರು ತಮಗೆ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬುವ ಮೊದಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪರಾಧ ದಾಖಲೆಗಳ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆ (2006)ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತಗೊಂಡ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.  ಕರ್ನಾಟಕ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಒಟ್ಟು ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 23ರಷ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹಗಳು ಕಡಿಮೆ ವಯೋಮಾನದ ಮಹಿಳೆಯರು, ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ಕಡಿಮೆ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಮಗ್ರ ವಿಧಾನದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕಾದಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹವಾಗಿರುವ ಕಿಶೋರಿಯನ್ನು ಸದೃಢಗೊಳಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಇದರ ಜೊತೆ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬುವ ಮೊದಲೇ ಬಾಲಕೀರರು ಮದುವೆಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯ.

ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹವು ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಭೂತ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಠಿಕತೆಯ ಹಕ್ಕು, ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಕ್ಕುಮತ್ತು ದೌರ್ಜನ್ಯ ದುರುಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಶೋಷಣೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ.

ಬಾಲವಧುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ತೊರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ, ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆ ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅವರು ನೀಡುವ ಕೊಡುಗೆಗೆ ಅಡಚಣೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಾಗಿ, ಅಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ರಹಿತರಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದರಿಂದ ಅವರು ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಭನೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪಾತ್ರಗಳ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರೌಢತೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮೊದಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹವೂ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಸಹ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹವಾದ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಮದುವೆ ಮುರಿದರೆ ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಮನೆಗೂ ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಉಳಿಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ವ್ಯಾಪಾರಿ, ಲೈಂಗಿಕ ಶೋಷಣೆಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಈಡಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಈ ತೊಂದರೆಯು ಸಂಕೀರ್ಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮೀಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪದರಗಳಲ್ಲಿ, ನಂಬಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರು ಬಿಟ್ಟಿದೆ.  

ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಟೆರ್ರೆ ಡೇಸ್ ಹೋಂ-ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ, ಜನವರಿ 2018 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2020ರ ವರೆಗೆ ‘ವಿವಾಹಿತ ಕಿಶೋರಿಯರ ಸಶಕ್ತೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ’(IMAGE)ವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಿತ ಕಿಶೋರಿಯರನ್ನು ರಾಜಕುಮಾರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ನಡೆಯುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ರೀಚ್, ಬೆಳಗಾವಿ-ಸೇವಕ, ಬೀದರ-ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ, ಚಾಮರಾಜ ನಗರ-ಪಿಎಂಎಸ್ಆರ್ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ-ಮಾನುಷ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 7 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ಧಾರೆ. (ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕರು-1, ಆಪ್ತಸಮಾಲೋಚಕರು-1, ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕರು-3, ನಿರ್ದೇಶಕರು-1, ಲೆಕ್ಕಿಗರು-1), ಪ್ರತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3000 ಕ್ಕಿಂತಲು ಹೆಚ್ಚು ವಿವಾಹಿತ ಕಿಶೋರಿಯರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಧವೆ, ವಿಚ್ಛೇದಿತೆ, ಪರಿತ್ಯಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು, ಕೌಟುಂಬಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟವರು, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದವರು, ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆಗೆ ದೂಡಲ್ಪಟ್ಟವರು ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಲಿ ಬೆಂಡಾದ ಬಾಲಕಿಯರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕುಮಾರಿಯರಲ್ಲಿರುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಪೌಷ್ಠಿಕತೆ, ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಂಗಿಕ ಹಾಗೂ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕುರಿತು ಮನವರಿಕೆ ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು, ಶಾಲೆಗೆ ಮರು ಹಾಜರು, SSLC, PUC ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿಸುವುದು, ಟೇಲರಿಂಗ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಕಸೂತಿ, ಎಂಬ್ರಾಯಡರಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ಮಗು ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ಮಗುವಿನ ನಡುವೆ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಚೈಲ್ಡ್ ರೈಟ್ಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು- ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಅವಿರತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ, ವಿವಾಹಿತ ಕಿಶೋರಿಯರ ಸಶಕ್ತೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, 5 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಂವಹನದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕೊಡುವುದು. ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ, ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶ, ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಂಗಿಕ ಹಾಗೂ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯ್ದೆ, ಕಾನೂನುಗಳು, ಆಪ್ತಸಮಾಲೋಚನೆ, ಬರವಣಿಗೆ, ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಗೂ ವರದಿ ತಯಾರಿಕೆಯ ಕುರಿತು TOT(ತರಬೇತಿದಾರರ ತರಬೇತಿ)ಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. .

 

3.ಕಾಯ್ದೆ, ಕಾನೂನುಗಳು-ಆದೇಶ ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ದಂಡ

ಸರ್ಕಾರದ ಹಲವಾರು ಕಾನೂನುಗಳು ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣವಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ, ಪಾಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆ, ಮಕ್ಕಳ ನ್ಯಾಯ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯೂ ಆಗುವ ಸಂಭವವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕೆಳಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

 

3.1 ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ(ತಿದ್ದುಪಡಿ), 2016, (ಜಾರಿ ಮಾರ್ಚ್ 2018)

ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ, 2006 , ಜಾರಿಗೆ ಬಂದದ್ದು. 1 ನವೆಂಬರ್ 2007 ರಿಂದ,  ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 2016ರಲ್ಲಿಯೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು 2018ರ ಮಾರ್ಚ್ ನಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ದಂಡ

18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು 21 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿವಾಹ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲೆಂದೇ ಸರ್ಕಾರ ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ನಿಷೇಧಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಬೇಕು. ಬಾಲಕಿ/ಬಾಲಕರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದ ವಯಸ್ಕರು ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ಏರ್ಪಡಿಸಿದವರು, ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವರು ಮತ್ತು ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರಿಗೆಲ್ಲಾ 2 ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೆ ಜೈಲು ಹಾಗೂ 1 ರಿಂದ 2 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು.

18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ತನಗೆ ಈ ಮದುವೆ ಬೇಡವೆಂದರೇ ಅವಳಿಗೆ 20 ವರ್ಷವಾಗುವುದರೊಳಗೆ ಮದುವೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬರಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವಳಿಗೇನಾದರೂ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದರೇ, ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಗಂಡನ ಮನೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆತ ಕೂಡಲೇ ಪೋಲಿಸರು ವಾರೆಂಟ್ ರಹಿತ, ವಿಚಾರಣಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಜಾಮೀನು ರಹಿತ ಅಪರಾಧಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ತಾವೆ ತಾವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಪಂಗಡಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.   

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 2018ರಿಂದ ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹಗಳು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಅಸಿಂಧು. ಅಂದರೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ(ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಅನೂರ್ಜಿತ), ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹಗಳು ಅನೂರ್ಜಿತವೆಂದರೇ ಪ್ರತಿ ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ಮಾಡಿದವರನ್ನು, ಮಾಡುವ ಇರಾದೆ ಇರುವವರನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡದೆ ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲೇಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ನಿಷೇಧ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸಲೇಬೇಕು.  

ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹದಿಂದಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳು

 

 • ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಂಚನೆ

 

  • ಲೈಂಗಿಕ ಹಿಂಸೆ ಹಾಗೂ ನಿರಂತರ ಕೌಟುಂಬಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಾಗುತ್ತಾರೆ
  • ಮಕ್ಕಳ ಗರ್ಭಕೋಶ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿರದ ಕಾರಣ ಗರ್ಭಪಾತವಾಗುವ ಸಂಭವ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.
  • ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಹೆರಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಆಕೆಗೆ ಹುಟ್ಟುವ ಮಗು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರೂ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಬಹುದು.
  • ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳು ಕಡಿಮೆ ತೂಕ, ವಿಕಲಾಂಗತೆ, ಮತ್ತು ರಕ್ತಹೀನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾರೆ.
  • ಲೈಂಗಿಕ ಖಾಯಿಲೆಗಳು, ಸೋಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್.ಐ.ವಿ/ಏಡ್ಸ್ ಗೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು
  • ಮಕ್ಕಳು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾರೆ.
  • ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಭಿತವಾಗೇ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲರಾಗುತ್ತಾರೆ.

 

 • ತಾರರಮ್ಯ, ಅವಹೇಳನ, ತಿರಸ್ಕಾರ, ಅವಮಾನ, ಸಾಗಣೆ, ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ.
 • ಗಂಡನಿಂದ ತ್ಯಜಿಸಲ್ಪಡುವುದು, ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ವಿಧವೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ.
 • ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಹೊಂದಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭ, ಗಂಡನಿಂದ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ, ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ    ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.                     

 

ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ಅಸಿಂಧುವಾದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಿರುವ ಅವಕಾಶಗಳು

 • ಬಾಲಕಿ ಕಲಿಯಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವ ವೆಚ್ಚ ನೀಡಬೇಕು.
 • ಬಾಲಕಿ ಮರುಮದುವೆಯಾಗುವವರೆಗೂ ಗಂಡಿನ ಕಡೆಯವರು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕು
 • ವಿವಾಹದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದ ಹಣ, ಒಡವೆ, ಇನ್ನಿತರೆ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬೇಕು.
 • ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಮಗು ಜನಿಸಿದರೆ ಆ ಮಗು ಕಾನೂನು ಸಮ್ಮತವಾಗಿರುವ ಮಗುವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ವಯಸ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹದಿಂದ ನೊದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ನೆರವು ನೀಡಲು ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ನಿಷೇಧ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

 

    

 

  ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ನಿಷೇಧ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

(Child Marriage Prohibition Officers)

 

ಗ್ರಾಮ/ವಾರ್ಡ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿಲ್ಲೆ ನಗರಪಾಲಿಕೆ/ಪುರಸಭೆ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ
ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ತಹಶೀಲ್ದಾರರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
ರೆವೆನ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಮಗ್ರ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು

(ಬಿ.ಇ.ಓ)

ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ
ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (ಸಿಡಿಪಿಓ) ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ, ಮಕ್ಕಳ ವಿಶೇಷ ಪೊಲೀಸ್ ಘಟಕದ ಹಿರಿಯ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಯುಕ್ತರು, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರ್ ಗಳು ರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಂಗನವಾಡಿ, ಆರೋಗ್ಯ, ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರನ್ನು ಅಥವಾ ಸ್ಯಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಚೈಲ್ಡ್ ಲೈನ್ 1098 ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ 100ಕ್ಕೆ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ.

ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪೊಲೀಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್) ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾತಯ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ
ತಾಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಉಪಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ತಾಲೂಕು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಂ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತರು ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ
ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತರು, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

 

ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ, 2012

ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹಿತ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ (18ರೊಳಗಿನ) ಹೆಂಡತಿಯೊಡನೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 2017ರ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ‘ಅತ್ಯಾಚಾರ’ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ, 2012ರ ಪ್ರಕಾರ, ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗಕ್ಕೆ ಹೆಂಡತಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿರಲಿ, ಇಲ್ಲದಿರಲಿ ಅದು ಗಣನೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆಯಲು ನೆರವಾಗುವ ಸಂಬಂಧಿಗಳು(ಅತ್ತೆ, ಮಾವ, ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಇತರರು) ಕೂಡ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ‘ಲೈಂಗಿಕ ಆಕ್ರಮಣ’ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. (Sexual Assault)

ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಂಡತಿಯೊಡನೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಪಾಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆ.4ರಿಂದ 17ರ ವರೆಗಿನ  ವಿವಿಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಕ್ಕಳ ನ್ಯಾಯ, 2015

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿ, ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅಪರಾಧ ಎಸಗುವವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲು ಈ ಕಾಯಿದೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಉದ್ಧೇಶಗಳು ಕಾನೂನಿನೊಡನೆ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆಂದು ಆಪಾದಿಸಲಾಇರುವ ಮಕ್ಕಳು, ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಾದ ಸೂಕ್ತ ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಬದುಕಿಸುವುದು; ಮಕ್ಕಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರ ಪುನರ್ವಸತಿಯ ಉದ್ಧೇಶದಿಂದ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ನೇಹಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು; ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಇದೇ ಹೆಸರಿನ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ 2015ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿಗಳೆಂಬ ಶಾಸನಾತ್ಮಕ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಪೀಠದ ಅಧಿಕಾರವಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇವು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಘಟಕ(DCPU)ಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಯೋಜನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

 

ಈ ಕಾಯಿದೆಯು ಶೋಷಣೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿತುವ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನೊಡನೆ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿ, ಮಕ್ಕಳ ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿ

ಮಕ್ಕಳ ನ್ಯಾಯ(ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯ್ದೆ, 2015

 • ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಕ್ಕಳು
 • ಕಾನೂನಿನೊಡನೆ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳು

ಚೈಲ್ಡ್ ಲೈನ್ 1098, ಪೊಲೀಸರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಮಕ್ಕಳು, ಪೋಷಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಘಟಕ, ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳು.

 

 • ಸೆಕ್ಷನ್ 75

 

ಅಪರಾಧ- ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರೌರ್ಯ ತೋರಿದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ

ಶಿಕ್ಷೆ- 3 ವರ್ಷ ಕಾರಾಗೃಹ ವಾಸ ಅಥವಾ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಅಥವಾ ಎರಡು

 

 • ಸೆಕ್ಷನ್ 81

 

ಆಪರಾಧ- ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ.

ಶಿಕ್ಷೆ- 5 ವರ್ಷ ಕಾರಾಗೃಹ ವಾಸ ಮತ್ತು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ

 

 • ಸೆಕ್ಷನ್ 82

 

ಅಪರಾಧ- ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಕ್ಷೆ

ಶಿಕ್ಷೆ- ಮೊದಲ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಮುಂದಿನ ಪ್ರತಿ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾರಾಗೃಹ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ದಂಡ ಅಥವಾ ಎರಡೂ.

 

ಅನೈತಿಕ ಸಾಗಣೆ(ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ) ಕಾಯ್ದೆ, 1986

ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಉದ್ಧೇಶದಿಂದ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ. 18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಪ್ರಾಪ್ತರು ಎಂದರೇ ಮಕ್ಕಳು ಎಂದು ಕಾಯ್ದೆಯು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೀಗೆ ಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಳಸಿ ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಬಲವಂತದಿಂದ ವಿವಾಹವಾಗಲೂ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಬಾಲಕಿಯರನ್ನು ಪುಸಲಾಯಿಸಿ ಅಥವಾ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು/ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯ ಅಪರಾಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

 

ಕೌಟುಂಬಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ, 2005

ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸಾಚಾರದಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ರಕ್ಷಣೆ, ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಸಂಸತ್ತಿನ ಕಾಯಿದೆ. ಇದನ್ನು 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2006 ರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಸರ್ಕಾರವು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾಯಿದೆಯು ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ “ಗೃಹ ಹಿಂಸಾಚಾರ” ದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ವಿಶಾಲವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಇತರ ರೀತಿಯ ಹಿಂಸೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ / ಮೌಖಿಕ, ಲೈಂಗಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನಿಂದನೆ. ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಆದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಒಂದು ನಾಗರಿಕ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ.  ಈ ಕಾಯಿದೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ತನ್ನದೇ ಆದ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು 2010 ರಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ದೇಶೀಯ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ 2010 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿತು.

 

ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ ಹಾಗೂ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಂಹಿತೆ, (ತಿದ್ದುಪಡಿ), (Cr.P.C), 2005

ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ ಸೆ.375 ಮತ್ತು 376ರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ, ’ಅತ್ಯಾಚಾರ’ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣದಂತೆ ದೂರು ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹಕ್ಕೀಡಾದ ಮಗುವಿನ ಪೋಷಕರು, ಗಂಡ ಮತ್ತು ಗಂಡನ ಮನೆಯವರ ಮೇಲೆ ‘ಮದುವೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ(ಅನೈತಿಕ) ಮಾನವ ಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ’ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 498 ಎ – 2006ರ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸಾಚಾರ ತಡೆ ಕಾಯಿದೆ ವಿಶಾಲವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

 ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸಾಚಾರವು ಆಕ್ಟ್ ನ ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ರಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯೆ, ಲೋಪ ಅಥವಾ ಕಮೀಶನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವವರ ವರ್ತನೆಯು ಗೃಹ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ:

 1. ದೈಹಿಕ ದುರುಪಯೋಗ, ಲೈಂಗಿಕ ದುರ್ಬಳಕೆ, ಮೌಖಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ದುರ್ಬಳಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಲ್ಲಿ ಒಳಗಾಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ, ಸುರಕ್ಷತೆ, ಜೀವನ, ಅಂಗ ಅಥವಾ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಗಾಯಗೊಳಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುವುದು; ಅಥವಾ
 2. ಯಾವುದೇ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಭದ್ರತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅವಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುವಂತೆ ದುಃಖಿತನಾಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಿರುಕುಳಗೊಳಿಸುವುದು, ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿಸುವುದು, ಅಥವಾ ಗಾಯಗೊಳಿಸುವುದು; ಅಥವಾ
 3. ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೊಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಷರತ್ತು (ಎ) ಅಥವಾ ಷರತ್ತು (ಬಿ) ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ; ಅಥವಾ
 4. ದೈಹಿಕ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ, ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೊಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಅಥವಾ ಹಾನಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. “

“ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ”, “ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ”, “ಮೌಖಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ದುರ್ಬಳಕೆ” ಮತ್ತು “ಆರ್ಥಿಕ ದುರ್ಬಳಕೆ” ಅನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ವಿವರಣೆಯನ್ನು 1 ರ ವಿಭಾಗದ ಮೂಲಕ ಆಕ್ಟ್ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.

ಗರ್ಭಪಾತದ ಹಕ್ಕು

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯಾದ ಇಪ್ಪತ್ತು ವಾರಗಳ ನಂತರದಲ್ಲೂ ಗರ್ಭಪಾತ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರುತ್ತಾ ಸಾಲುಸಾಲು ಅಹವಾಲುಗಳು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಕ್ಟ್-1971 (ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಬಸಿರನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಯಿದೆ-1971)ಗೆ ತುರ್ತಾಗಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಆಗಲೇಬೇಕಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗಿರುವ ಕಾನೂನು ಗರ್ಭವತಿ ಮಹಿಳೆಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಾಗುವಂತಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪತ್ತು ವಾರಗಳ ನಂತರವೂ ಗರ್ಭಪಾತಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇಂಥಾ ಅಹವಾಲುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈಗಿರುವ ಕಾನೂನು ತಾಯಿಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವ ಭ್ರೂಣದ ಅಸಹಜ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತು ವಾರಗಳ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಹುದೆನ್ನುವ ವಾಸ್ತವವನ್ನಾಗಲೀ, ಅಥವಾ ತಾಯಿಯ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆಗಬಹುದಾದ ಅಪಾಯವನ್ನಾಗಲೀ ಗರ್ಭಪಾತಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ಕಾರಣಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವುಗಳು ಕೋರ್ಟಿನ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಕೋರ್ಟುಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿಯೇ ಪರಿಗಣಿಸಿ ವೈದ್ಯರ ತಂಡದ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳ ಆಧರಿಸಿ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ಈ ಕಾಯಿದೆಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿರುವ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ತಾಯಿಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವ ಭ್ರೂಣದ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ (ಇದು ಕಾಯಿದೆಯ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಯಾಗಬೇಕು) ಮತ್ತು ಗರ್ಭವತಿ ಮಹಿಳೆಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಿರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಪಾತ ಮಾಡಲು ಗರ್ಭದ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ಮಾನದಂಡವನ್ನಾಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು 2014ರಿಂದಲೂ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿವೆ. ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನೊಂದಾಯಿತ “ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಾದಾತರ” (ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್) ಅನುಮೋದನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯು ಗರ್ಭಪಾತ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆಗ ಗರ್ಭಪಾತ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಲ್ಲಿ “ಗರ್ಭವನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು” ಎಂಬ ಪದದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ರೂಪದ ಗರ್ಭಪಾತ ¼ನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು “ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಾದಾತರ” ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ, ಯುನಾನಿ, ಸಿದ್ಧ, ಮತ್ತು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಪದ್ಧತಿಯ ವೈದ್ಯರುಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಸೂಲಗಿತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಶುಶ್ರೂಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆಲೋಪತಿ ವೈದ್ಯರುಗಳಿಂದ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇಂಥಾ ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ “ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಾದಾತ”ರುಗಳಿಗೆ ಗರ್ಭಪಾತ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ದುರಾಚಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ತಕರಾರು. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರವು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಗರ್ಭಪಾತವನ್ನು ಮಾಡಲು ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸೂಕ್ತ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ನಡುಹಂತದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಾದಾತರು ಇಂಥಾ ಗರ್ಭಪಾತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆಂಬುದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿವೆ.

ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಗರ್ಭಪಾತದ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೂ ಅವೆಲ್ಲಾ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟೇ ಜಾರಿಯಾಗಬೇಕು. ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಗರ್ಭಪಾತದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಹತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಾಗುವ ಮೂರನೇ ಎರಡು ಭಾಗದಷ್ಟು ಗರ್ಭಪಾತಗಳು ಅಸುರಕ್ಷಿತವಾದವು. ಹಾಗೂ ಅವು ಅಧಿಕೃತ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಥವಾ ಇತರ ದವಾಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ನೊಂದಾಯಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಾ ದಾತರ ಸೇವೆ ಎಟುಕದಿರುವುದು ಅಥವಾ ಅಂತವರು ಗರ್ಭಪಾತ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು ಒಂದು ಬಗೆಯ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರೆ, ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಅಸಹಕಾರ, ಕಳಂಕಿತರಾಗುವ ಭಯ, ಹಣಕಾಸಿನ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು, ಮತ್ತು ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿಗಳು ದಕ್ಕದಿರುವುಂಥ ಇನ್ನಿತರ ಬಗೆಬಗೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂಶಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಲ್ಭಣಗೊಳಿಸಿವೆ.

ಇವು ಮಹಿಳೆಯರು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಗರ್ಭಪಾತಗಳಿಗೆ ಮೊರೆಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ತುರ್ತು ಗರ್ಭನಿರೋಧಕಗಳ ದುರ್ಬಳಕೆ, ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯದೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಬಸಿರಿಳಿಕೆಗಳಾದ ‘ಮಿಪ್ರಿಸ್ಟೋನ್’ ಮತ್ತು ‘ಮಿಸೊಪ್ರೊಸ್ಟೋಲ್’ ಗಳ ಬಳಕೆ, ಮತ್ತು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಒರಟು ನಾಟಿ ಗರ್ಭಪಾತಗಳಿಗೆ ದಾರಿಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ 46 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಿಂದೆಯೇ ಗರ್ಭಪಾತದ ಕುರಿತು ಶಾಸನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಗರ್ಭಪಾತದ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿರುವ ಕೆಲವೇ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವೂ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಅಧಿಕೃತ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಗರ್ಭಪಾತದ ಆರೈಕೆಯನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿದೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸಬೇಕಿದೆ.

1971ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಎಂಟಿಪಿ ಕಾಯಿದೆಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಂದಿನ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಅನರ್ಹ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ಅಂಕೆಗೆ ಒಳಪಡದವರಿಂದ ಗರ್ಭಪಾತ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಯುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದ ಅಗತ್ಯಗಳು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿವೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾದ ಮಹಿಳೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು ಸಹ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂಶಗಳು ಮೊದಲಿನ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಗರ್ಭವತಿ ಮಹಿಳೆಯು ಕೋರಿದಲ್ಲಿ 12 ವಾರದೊಳಗೆ ಗರ್ಭಪಾತ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ, ಭ್ರೂಣದ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಗರ್ಭವತಿ ಮಹಿಳೆಯ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಬಹುದಾದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಾದಾತರು ಗರ್ಭಪಾತ ಮಾಡಿಸಬಹುದಾದ ಗರ್ಭಾವಧಿಯನ್ನು 20 ವಾರಗಳಿಂದ 24 ವಾರಗಳಿಗೆ ಏರಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ತಿದ್ದುಪಡಿಯೆಂದರೆ ಗರ್ಭಪಾತ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗರ್ಭನಿರೋಧಕದ ವೈಫಲ್ಯದ ಕಾರಣ ನೀಡುವವರು ವಿವಾಹಿತರಾಗಿರಬೇಕೆಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. 1971ರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂದರ್ಭಗಳು ತೀವ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಂಡಿರುವಾಗ ಎಂಟಿಪಿಯಂಥಾ ಕಾಯಿದೆಯು ಜಡವಾಗುಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ರೋಸಾಲಿನ್ ಪೆಚೆಸ್ಕಿಯವರು ವಾದಿಸುವಂತೆ “ ಗರ್ಭಪಾತವೆಂಬುದು ಕುಟುಂಬ, ಪ್ರಭುತ್ವ, ತಾಯ್ತನ ಮತ್ತು ಯುವತಿಯರ ಲೈಂಗಿಕತೆಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಅರ್ಥಗಳು ತಾತ್ವಿಕ ಸಂಘರ್ಷ ನಡೆಸುವ ಭೂಮಿಕೆಯಾಗಿದೆ”. ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಸರಿದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯೆಂಬುದು ನಿಜವಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಮೂಲಭೂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ. ಹಲವಾರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಮಗೆ ಗರ್ಭನಿರೋಧಕದ ಆಯ್ಕೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ತಮಗೆ ಗರ್ಭಪಾತ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾನಾನಾತ್ಮಕ ಹಕ್ಕಿದೆಯೆಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ಅರಿವನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಾ ದಾತರ ಪಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಗರ್ಭಪಾತದ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಗರ್ಭನಿರೋಧಕಗಳು ದಕ್ಕುವಂತಾಗುವುದು ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯ. ಅದನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ತಮ್ಮ ದೇಹ, ಲೈಂಗಿಕತೆ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಕುರಿತು ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಸ್ವಾಯತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನಾಗಿಯೇ ಗುರುತಿಸಬೇಕು.

ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಗರ್ಭವನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಮಸೂದೆ-20 ಈ ಬಾರಿಯ ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆಯಾಗುವ ಮಸೂದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಗರ್ಭಪಾತದ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಶಾಸನ ನಿರೂಪಕರು ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಾ ಮಕ್ತ ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಸಕಾಲವಾಗಿದೆ.

ಕೃಪೆ:Economic and Political Weekly,              March 4, 2017. Vol 52. No. 9

 

ಕಾನೂನು ತೀರ್ಪುಗಳು- (ಕರ್ನಾಟಕ)

 1. ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ-2013

(ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ, ಸಂಚಾರಿ ಪೀಠ 26.2.2013ರಂದು ಪಿಟಿಷನ್ ನಂ.75889, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ. ಅಶೋಕ ಬಿ. ಹಿಂಚಿಗೇರಿಯವರು ನೀಡಿದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಪು)

ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೇ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಯ, ಧರ್ಮದ, ಪಂಗಡದವರಾದರೂ, ಆದಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಅವರಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ/ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನಿನ ವಿನಾಯ್ತಿ ‘ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ’ಯಡಿ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

 

 1. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು-2017

18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮದುವೆಯಾದ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಇತ್ತೀಚಿನ ತೀರ್ಪು

ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿರುವ 18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಕ್ಕಳ ಪರ ಕಾಳಜಿಯುಳ್ಳ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಥಾಟ್, ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಸಂಶೋಧನೆ ಹಾಗೂ ಚೈಲ್ಡ್ ರೈಟ್ಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಪರವಾದ ತೀರ್ಪಿಗಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ ಫಲವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ ಅಕ್ಟೋಬರ್, 2017ರಂದು, ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತು. ಅದರಂತೆ, ‘18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಹೆಂಡತಿಯೊಡನೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಅತ್ಯಾಚಾರ’ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು (ಸೆ.375.2: 18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಹೆಂಡತಿಯೊಡನೆಯ ದೈಹಿಕ ಸಂಭೋಗ ಅಪರಾಧವಲ್ಲ) ಈ ಮೂಲಕ ರದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ 18ರೊಳಗಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ 18 ದಾಟಿದ ಗಂಡಂದಿರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಈ ಆಪರಾಧಿಕ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ‘ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯ್ದೆ, 2012(ಪೋಕ್ಸೋ)’ ಕಾಯ್ದೆಯೊಂದಿಗೆ ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಾಗುವ ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ಶಿಕ್ಷೆಗಳು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧ ಆಗಿರುವುದು ತಿಳಿದು ಪೊಲೀಸ್ ದೂರು ಕೊಡದಿರುವುದು ಅಪರಾಧ ಎಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮದುವೆಯಾದವಳೊಡನೆ ಗಂಡು ನಡೆಸಿರುವ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗ, ಕೂಡ ಅಪರಾಧವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಇದನ್ನು ತಡೆಯದ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಈ ಅಪರಾಧದ ಪರಿಧಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. (ಪೋಷಕರು ಸ್ಥಳೀಯ ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ನಿಷೇಧಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ವೈದ್ಯರು, ಆಶಾ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ, ಬಾಲಕಿಗೆ 18 ವರ್ಷ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆಯೆಂದು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಿದವರು, ಇತ್ಯಾದಿ)

 

 

ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ(Statistics)

 

ಜನಗಣತಿ-2011(Census-2011)

 

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ(NFHS)

 

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ’ 2015-16ರ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 21.2 ರಷ್ಟು ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅಂದರೇ ಪ್ರತಿ 5 ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ 1 ಮದುವೆ ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹವಾಗುತ್ತಿದೆ.

 

ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿಗಳು(News paper reports)

 

ಸಮೀಕ್ಷೆ/ಅಧ್ಯಯನದ ವರದಿಗಳು(Survey/Study Reports)

 

ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳು(Journals)

 

ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ/ಜನರ ಹೇಳಿಕೆ

 

ಆಕರ ಗ್ರಂಥಗಳು /Refference

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111